Μάντεψε ποιά...!

περιγραφή δραστηριότητας
η δραστηριότητα αναφέρεται στις διάφορες μορφές ενέργειας. Αρχικά χωρίζετε τους μαθητές σε οκτώ ομάδες έτσι ώστε κάθε ομάδα να ασχοληθεί με μία συγκεκριμένη μορφή ενέργειας. Στη συνέχεια δίνετε σε κάθε ομάδα εικόνες και αφήνετε τα παιδιά να κάνουν τις παρατηρήσεις τους και τα σχόλιά τους πάνω σε αυτές. Συγχρόνως αναρτάτε στον πίνακα οχτώ καρτέλες με τις αντίστοιχες μορφές ενέργειας. Αφού οι ομάδες έχουν μελετήσει τις εικόνες τους καλούνται να αναγνωρίσουν ποια μορφή ενέργειας παρουσιάζεται σε αυτές και να αιτιολογήσουν πως κατέληξαν στη συγκεκριμένη απάντηση. Αυτό θα μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο μιας εποικοδομητικής συζήτησης ή ενός διαλόγου. Στόχος της δραστηριότητας είναι να γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των διαφόρων μορφών ενέργειας.

διδακτικό υλικό
καρτέλες που θα αναρτηθούν στον πίνακα
Μάντεψε ποιά...! - atlaswiki
φωτογραφίες

Μάντεψε ποιά...! - atlaswiki Μάντεψε ποιά...! - atlaswiki Μάντεψε ποιά...! - atlaswiki Μάντεψε ποιά...! - atlaswiki Μάντεψε ποιά...! - atlaswiki

Μάντεψε ποιά...! - atlaswiki Μάντεψε ποιά...! - atlaswiki Μάντεψε ποιά...! - atlaswiki Μάντεψε ποιά...! - atlaswiki Μάντεψε ποιά...! - atlaswiki

Μάντεψε ποιά...! - atlaswiki Μάντεψε ποιά...! - atlaswiki Μάντεψε ποιά...! - atlaswiki Μάντεψε ποιά...! - atlaswiki Μάντεψε ποιά...! - atlaswiki

Μάντεψε ποιά...! - atlaswiki Μάντεψε ποιά...! - atlaswiki Μάντεψε ποιά...! - atlaswiki Μάντεψε ποιά...! - atlaswiki Μάντεψε ποιά...! - atlaswiki

χρονική διάρκεια
περίπου 1 διδακτική ώρα

θεματικές που εμπλέκονται
στη δραστηριότητα αυτή εμπλέκονται και άλλες θεματικές περιοχές όπως το μάθημα της γλώσσας. Οι μαθητές διατυπώνουν τις σκέψεις τους και με τη συζήτηση που πραγματοποιείται μέσα στην τάξη αποκτούν ευχέρεια στο λόγο. Επίσης, σχετίζεται με θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Με αφορμή την ηλιακή και τη θερμική ενέργεια μπορεί να γίνει αναφορά και σε άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται
η συγκεκριμένη δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να καλλιεργήσουν γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες και στάσεις για την εκπαίδευση του πολίτη. Τα παιδιά εξοικειώνονται με τη σύγκριση και τη παρατήρηση διαφορετικών καταστάσεων και αναπτύσσουν κριτική σκέψη. Ακόμη, μαθαίνουν να συνεργάζονται, να δουλεύουν σε ομάδες και να παίρνουν αποφάσεις . Τέλος , καλλιεργείται η ικανότητα επιχειρηματολογίας και αναπτύσσονται τεχνικές συζήτησης.

μια διδακτική πρόταση από τις Φωτιάδου Ιννέσα και Χατζηκάλφα Αγγελική

More pages