ένα project για την καλλιέργεια παραδοσιακών αγαθών ανά τον κόσμο

ένα project για την καλλιέργεια παραδοσιακών αγαθών ανά τον κόσμο - atlaswikiένα project για την καλλιέργεια παραδοσιακών αγαθών ανά τον κόσμο - atlaswiki


Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί ως αντιδιαστολή η έννοια των φυσικών προϊόντων και της παραδοσιακής μορφής καλλιέργειας αγαθών.

Θα μπορούσαμε λοιπόν να χωρίσουμε τα παιδιά σε πέντε μεγάλες ομάδες, όσες είναι και οι ήπειροι της γης και να κατασκευάσουν μια σειρά από πίνακες που να περιλαμβάνουν στοιχεία του κλίματος (με γνώμονα τις γεωγραφικές συντεταγμένες), της γεωμορφολογίας και της ποικιλίας των αγαθών που καλλιεργούνται παραδοσιακά.

ένα project για την καλλιέργεια παραδοσιακών αγαθών ανά τον κόσμο - atlaswiki
Με τον τρόπο αυτό και αφού τα παιδιά ενώσουν τα στοιχεία τους, θα έχουμε μια συνολική εκτίμηση της καλλιέργειας της γης.
Το χρονικό διάστημα της μισής διδακτικής ώρας, κρίνεται κατά τη γνώμη μας ικανοποιητικό για μια τέτοιου είδους δραστηριότητα.


Ως διδακτικό υλικό για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα θα μπορούσε να παρασχεθεί μια σειρά από άτλαντες, των εκάστοτε ηπείρων. Επίσης, σε περίπτωση που η τάξη διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή, θα μπορούσε να προταθεί η χρήση του λογισμικού Google Earth, ώστε οι μαθητές/τριες να εντοπίσουν τις ακριβείς τοποθεσίες, αλλά και να έχουν μια πιο σφαιρική άποψη της θέσης τους.
Ο χάρτης των εννοιών που θα μπορούσε ακολούθως να σχηματιστεί, μπορεί να περιλάμβανε τις σχέσεις μεταξύ του κλίματος και της καλλιέργειας των διαφόρων αγαθών (π.χ θερμό κλίμα=> ντομάτες).
Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, εμπλέκονται οι επιστημονικές περιοχές της γεωγραφίας, της οικολογίας, της γεωλογίας, της κλιματικής, της γεωπονίας-φυτολογίας.

μέσα από την εν λόγω διαδικασία οι μαθητές/τριες, μπορούν να αναπτύξουν τις εξής δεξιότητες:

α) παρατήρηση, εύρεση γεωγραφικών θέσεων
β)ανάπτυξη συνδυαστικών γνώσεων, με γνώμονα ποικίλα στοιχεία (π.χ κλίμα, θέση, καλλιέργεια)
γ)ανάπτυξη ειδικών γνώσεων (γεωγραφία, φυτολογία κ.α)
δ)χρήση των διδακτικών υλικών (π.χ άτλαντες, λογισμικό κ.α)
ε)κατασκευή πίνακα ταξινόμησης- ανάπτυξη αξιολογικής κρίσεως-συμπεράσματα.
στ) συναισθηματική σταθερότητα (ικανοποίηση σωστού αποτελέσματος εργασίας).

μία διδακτική πρόταση από τον Θεόδωρο Ξυνογαλά

More pages