έρευνα για τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών

έρευνα για τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών - atlaswikiέρευνα για τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών - atlaswikiέρευνα για τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών - atlaswiki


οδηγίες για τη διδασκαλία

Η δραστηριότητα αφορά τη σύνταξη ερωτηματολογίου που αφορά τις καθημερινές και εβδομαδιαίες συνήθειες των παιδιών. Για να βοηθήσουμε την κάθε ομάδα να φτιάξει το δικό της ερωτηματολόγιο, μοιράζουμε σε κάθε ομάδα έναν τύπο ερωτηματολογίου με ερωτήσεις σχετικά με τις διατροφικές τους συνήθειες και ένα φύλλο εργασίας στο οποίο δίνονται οι κατευθύνσεις των μαθητών για να μπορέσουν να φέρουν σε πέρας την πρώτη τους ‘‘αποστολή’’. Όλες οι ομάδες καλούνται να συντάξουν ένα ερωτηματολόγιο που αφορά τις καθημερινές και εβδομαδιαίες συνήθειες των παιδιών, και να το μοιράσουν η κάθε μια από αυτές σε μια τάξη του σχολείου έτσι ώστε οι ομάδες να πάρουν συνέντευξη μέσω των ερωτηματολογίων από διαφορετικές τάξεις με σκοπό να καλύψουμε μεγαλύτερο δείγμα και να έχουμε πιο αντικειμενικά αποτελέσματα.. Το ερωτηματολόγιο που τους δίνεται έχει την μορφή προτάσεων και την απάντηση από την πλευρά του ερωτώμενου με τις επιλογές Ν και Ο, ναι και όχι αντίστοιχα. Εδώ δίνεται έμφαση στο να κατανοήσουν οι μαθητές/ τριες τον τρόπο με τον οποίο συντάσσεται ένα ερωτηματολόγιο (χρησιμοποίηση κατάλληλων εκφράσεων, λέξεων), προκειμένου να αποκομίσουν πληροφορίες από μία έρευνα. Αφού συλλέξουν τα αποτελέσματα στα πλαίσια της πρώτης δραστηριότητας καλούνται να βγάλουν τα στατιστικά στοιχεία με ποσοστά επί τοις εκατό. Αυτά τα ποσοστά αναπαρίστανται και με τη μορφή ραβδογραμμάτων καθώς η εικονοποίηση των στατιστικών στοιχείων βοηθούν στην ευκολότερη κατανόησή τους και στη σύγκριση με τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων.
Αφού τελειώσουν όλες οι ομάδες βγάζοντας τα στατιστικά στοιχεία των διατροφικών συνηθειών των συμμαθητών τους, συζητούν τα αποτελέσματα και από αυτά βγάζουν συμπεράσματα, κρίνοντάς τα σύμφωνα με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους σχετικά με τη διατροφή. Κάθε ομάδα συμπληρώνει μόνη της το φύλλο εργασίας μετά από συζήτηση και παρουσιάζει το περιεχόμενό του σε όλη την τάξη, δίνοντας την ευκαιρία σ’ όλες τις ομάδες να ανταλλάξουν απόψεις για την έρευνα, τη μέθοδο που χρησιμοποίησαν και να συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους.


διδακτικό υλικό

-δείγμα ερωτηματολογίου
-φύλλο εργασίας

έρευνα για τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών - atlaswiki


Φύλλο Εργασίας

Απάντησε με συντομία:

α)Τι συμπεράσματα βγάζεις για τη διατροφή των κοριτσιών και των αγοριών από την έρευνά σου;
β)Υπάρχει σημαντική απόκλιση στα ποσοστά μεταξύ των δυο φύλων;
γ)Τι παρατηρείς σχετικά με την ενασχόληση των παιδιών με τη γυμναστική;


χρονική διάρκεια

Δίνεται χρόνος στα παιδιά να μοιράσουν και να συλλέξουν τα ερωτηματολόγια. Η διαδικασία της ανάλυσης και της εξαγωγής των συμπερασμάτων απαιτεί τουλάχιστον δύο διδακτικές ώρες.


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

Οι δεξιότητες και οι στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη μέσω της παραπάνω δραστηριότητας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας, της ομαδικότητας και της κοινωνικοποίησής τους καθώς με αυτόν τον τρόπο δραστηριοποιούνται και οι πιο «αδύναμοι» μαθητές. Παράλληλα, ευαισθητοποιούνται σε θέματα αγωγής υγείας, αναπτύσσουν τη σκέψη τους και την κριτική τους ικανότητα μέσω της διεξαγωγής συμπερασμάτων και τη σύγκρισή τους. Καθίστανται ικανοί να πραγματοποιούν μια έρευνα και να αξιολογούν τα αποτελέσματά της.


διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Γλώσσα, Μαθηματικά, Πληροφορική (εάν τα ραβδογράμματα σχεδιαστούν μέσω Η/Υ)μια διδακτική πρόταση από την Καλαϊτζή Χρυσύλα

More pages