αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας


αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki

δραστηριότητα

Σε αυτή τη δραστηριότητα μοιράζονται στην τάξη άρθρα από εφημερίδες, τα οποία παρουσιάζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Οι μαθητές χωρίζεται σε τρεις ομάδες: α) τους υποστηρικτές της αντίληψης για την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προκειμένου να παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα, β) τους υποστηρικτές της αντίληψης για την παραδοσιακή παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος (παραγωγή με την καύση γαιάνθρακα, κτλ) και γ) τους δημοσιογράφους. Κάθε ομάδα επιλέγει ένα κλειστό φάκελο μέσα στον οποίο βρίσκεται ο ρόλος τον οποίο πρέπει να υιοθετήσουν και η ανάλογη θέση στην οποία θα στηρίξουν στην αντιπαράθεση που θα ακολουθήσει.
Στην αρχή, ο διδάσκοντας παρουσιάζει σύντομα το θέμα και το επιστημονικό, κοινωνικο – ιστορικό πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται η συζήτηση. Έπειτα, μοιράζει στους μαθητές τα σχετικά άρθρα και τα φύλλα εργασίας, και δίνει τη σκυτάλη της συζήτησης στους μαθητές. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες, μελετούν το υλικό που έχουν στα χέρια τους, αυτοσχεδιάζουν, δημιουργούν τους ρόλους τους, αλλά και αποσυνδέονται από αυτούς, συζητούν και συνεργάζονται προκειμένου να προετοιμάσουν τα επιχειρήματά τους και τις ερωτήσεις τους προς τις άλλες ομάδες. Όταν όλες οι ομάδες είναι έτοιμες, πραγματοποιείται η αντιπαράθεση επιχειρημάτων, ενώ όλη η συζήτηση συντονίζεται από τους ίδιους τους μαθητές.


χρονική διάρκεια

Η δραστηριότητα αυτή θα διαρκέσει δύο διδακτικές ώρες.


διδακτικό υλικό

1ο Φύλλο εργασίας

1. Επιλέξτε έναν από τους τρεις φακέλους που βρίσκονται επάνω στο τραπέζι.
2. Στο φάκελό σας θα βρείτε μια από της ακόλουθες φράσεις:

Α) Υποστηρικτές της αντίληψης για την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προκειμένου να παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα
Β) Υποστηρικτές της αντίληψης για την παραδοσιακή παραγωγή ενέργειας
Γ) Δημοσιογράφοι
3.
Αν ανήκετε στην πρώτη κατηγορία επιλέξτε το 2ο φύλλο εργασίας με τίτλο ΟΜΑΔΑ Α΄, αν ανήκετε στη δεύτερη κατηγορία επιλέξτε το 2ο φύλλο εργασίας με τίτλο ΟΜΑΔΑ Β΄, αν ανήκετε στην Τρίτη κατηγορία επιλέξτε το 2ο φύλλο εργασίας με τίτλο ΟΜΑΔΑ Γ΄.

2ο Φύλλο Εργασίας
ΟΜΑΔΑ Α'

1. Αντιπροσωπεύετε μία ομάδα ατόμων που υποστηρίζουν ότι η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος είναι αναγκαίο πλέον να γίνεται με την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
2.
Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:
 • Να καταγράψετε τα θετικά στοιχεία της παραγωγής ενέργειας από την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως αυτά προκύπτουν από τα άρθρα που σας έχουν δοθεί.
 • Να καταγράψετε τα αρνητικά στοιχεία της παραδοσιακής παραγωγής ρεύματος, όπως προκύπτουν μέσα από τα άρθρα που σας έχουν δοθεί.
3. Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και τα στοιχεία που καταγράψατε παραπάνω και συζητήστε μεταξύ σας προκειμένου να καταλήξετε στα επιχειρήματα υπέρ της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και σε αυτά κατά της παραδοσιακής μεθόδου παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.
4. Φτιάξτε ένα κείμενο το οποίο ένας ή περισσότεροι από εσάς πρόκειται να το υποστηρίξουν στη συζήτηση που θα ακολουθήσει και προετοιμαστείτε για τυχόν ερωτήσεις που πρόκειται να δεχτείτε από τα μέλη των άλλων δύο ομάδων.

ΟΜΑΔΑ Β'

1. Αντιπροσωπεύετε μία ομάδα ατόμων που υποστηρίζουν την παραδοσιακή παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.
2. Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:
 • Να καταγράψετε τα αρνητικά στοιχεία της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως αυτά προκύπτουν από τα άρθρα που σας έχουν δοθεί.
 • Να καταγράψετε τα θετικά στοιχεία της παραδοσιακής παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, όπως προκύπτουν μέσα από τα άρθρα που σας έχουν δοθεί.
3. Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και τα στοιχεία που καταγράψατε παραπάνω και συζητήστε μεταξύ σας προκειμένου να καταλήξετε στα επιχειρήματα κατά της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και σε αυτά υπέρ της παραδοσιακής μεθόδου παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.
4. Φτιάξτε ένα κείμενο το οποίο ένας ή περισσότεροι από εσάς πρόκειται να το υποστηρίξουν στη συζήτηση που θα ακολουθήσει και προετοιμαστείτε για τυχόν ερωτήσεις που πρόκειται να δεχτείτε από τα μέλη των άλλων δύο ομάδων.

ΟΜΑΔΑ Γ'
1.
Αντιπροσωπεύετε μία ομάδα ατόμων που είναι δημοσιογράφοι και συμμετέχουν σε μια αντιπαράθεση ιδεών και επιχειρημάτων μεταξύ των εκπροσώπων μιας ομάδας πολιτών που υποστηρίζει την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των εκπροσώπων μιας ομάδας πολιτών που υποστηρίζει την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με τις παραδοσιακές μεθόδους.
2.
Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:
 • Να καταγράψετε τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως αυτά προκύπτουν από τα άρθρα που σας έχουν δοθεί.
 • Να καταγράψετε τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της παραδοσιακής παραγωγής ρεύματος, όπως προκύπτουν μέσα από τα άρθρα που σας έχουν δοθεί.
3. Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και τους πίνακες που συμπληρώσατε παραπάνω και συζητήστε μεταξύ σας προκειμένου να καταλήξετε στα υπέρ και τα κατά της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με παραδοσιακές μεθόδους και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
4. Συντάξτε μία σειρά από ερωτήσεις που απευθύνονται σε κάθε μία από τις δύο ομάδες πολιτών.

Σημείωση προς όλες τις ομάδες

5. Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης των επιχειρημάτων προσπαθήστε:
 • Να ακούτε προσεχτικά τους συνομιλητές σας (μη σκέφτεστε τι θα πείτε εσείς στη συνέχεια, αλλά εστιάστε την προσοχή σας σε αυτά που συζητιούνται σε κάθε δεδομένη στιγμή),
 • Να διατυπώνετε ξεκάθαρα τις ερωτήσεις και τις απόψεις σας,
 • Να συνδέετε το θέμα που θέτετε για συζήτηση με το θέμα που προηγήθηκε,
 • Όταν επιχειρηματολογείτε έχετε υπόψη σας ότι τα αποτελέσματα από τις συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων είναι έγκυρα.


Υλικό για τις ομάδες

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ηλιακής ενέργειας

Η χρήση της ηλιακής ενέργειας είναι ευπροσάρμοστη χρησιμοποιείται για την ηλεκτρική ενέργεια, την κεντρική θέρμανση, το ζεστό νερό, μαγείρεμα, για την παραγωγή του άλατος και ακόμη και για την αφαλάτωση. Η ενέργεια προέρχεται από τις ακτίνες του ήλιου και είναι γνωστή για να είναι πολύ φιλική προς το περιβάλλον. Εντούτοις, όταν εισάγουν οι ακτίνες ήλιων τη γήινη ατμόσφαιρα είναι αρκετά αραιός. Αν και τα πλεονεκτήματα είναι σαφή υπάρχουν επίσης μειονεκτήματα.
Αρχίστε με το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι μια καθαρή μορφή της ενέργειας. Για να παραγάγετε την ηλεκτρική ενέργεια ή να θερμάνετε χρειάζεστε μόνο τις ακτίνες ήλιων. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να χρησιμοποιηθεί το ορυκτό καύσιμο σε σχέση με με τις ακτίνες ήλιων για να παραγάγει την ηλεκτρική ενέργεια ή τη θερμότητα. Χρειάζεστε ακριβώς τις επιτροπές ηλιακής ενέργειας συλλεκτών ή ηλιακής δύναμης προκειμένου να μετατραπεί η ενέργεια στην ηλεκτρική ενέργεια.

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι είναι φτηνότερο από για να χρησιμοποιήσει την παραδοσιακή ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανση. Εάν χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή ηλεκτρική ενέργεια για θερμαίνοντας μπορείτε να κερδίσετε πολλά χρήματα. Σε αντάλλαγμα θα πάρετε τους χαμηλότερους ηλεκτρικούς λογαριασμούς και επίσης σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να διατηρήσετε τις θερμάστρες.

Εάν ζείτε σε μια απομονωμένη περιοχή όπου υπάρχει καμία ηλιακή ενέργεια ρευματοδοτών δεν μπορεί να είναι η λύση. Υπάρχουν απομονωμένες περιοχές όπου οι επιχειρήσεις ενέργειας δεν έχουν κανένα μέσο να έχουν πρόσβαση στο σπίτι σας. Αυτή η μεγάλη εναλλακτική λύση μπορεί να παρέχει σε σας τίποτα από τη θέρμανση του νερού, της ηλεκτρικής ενέργειας, και ακόμη και του μαγειρέματος.

Μια άλλη μεγάλη χρήση είναι για την αφαλάτωση στις περιοχές όπου το φρέσκο, πόσιμο νερό είναι λιγοστό. Η άλμη εξατμίζεται και αφήνει τα αλατισμένα κρύσταλλα στο κατώτατο σημείο της λεκάνης. Το νερό συμπυκνώνει στη συνέχεια πίσω σε μια άλλη λεκάνη όπου είναι τώρα πόσιμο.

Τα πλεονεκτήματα προαναφερθέντα είναι τεράστια αλλά υπάρχουν μερικά μειονεκτήματα. Αυτά τα μειονεκτήματα πρέπει επίσης να συζητηθούν για να χρωματίσουν μια καλύτερη γενική εικόνα.


Το βασικό μειονέκτημα της ηλιακής ενέργειας είναι ότι είναι αραιή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταστήσετε πολλούς ηλιακούς συσσωρευτές γύρω από το σπίτι σας. Η ίδια η ενέργεια είναι ελεύθερη, αλλά οι ηλιακοί συσσωρευτές είναι σχετικά ακριβοί και μερικοί απαιτούν την κανονική συντήρηση προκειμένου να λειτουργήσουν κατάλληλα και αποτελεσματικά. Εάν αποφασίσετε να πάτε ηλιακοί πρέπει να υπολογίσετε τη απόδοση της επένδυσης προκειμένου να είναι γνωστή εάν η επένδυση θα το αξίζει.

Ένα μεγάλο μειονέκτημα είναι ότι χρειάζεστε τις ακτίνες ήλιων για να το χρησιμοποιήσετε. Εάν είστε τοποθετημένοι σε ένα μέρος αυτού του όμορφου πλανήτη όπου δεν υπάρχει πολύ φως ήλιων έπειτα αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πρόβλημα. Σε άλλες περιοχές, οι ακτίνες ήλιων καλύπτονται σχεδόν πάντα στα σύννεφα καθιστώντας τους συλλέκτες ηλιακής ενέργειας λιγότερο αποδοτικούς. Πρέπει πρώτα να ξέρετε εάν η ηλιοφάνεια στην περιοχή σας είναι άφθονη για το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Φυσικά εάν ζείτε στις περιοχές ερήμων όπως στην Αριζόνα ή το Μεξικό ο ήλιος παράγει πολλή ηλιοφάνεια για το μεγαλύτερο μέρος.
Τελικά ο ήλιος λάμπει μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επομένως εάν χρειάζεστε την ηλεκτρική ενέργεια ή το ζεστό νερό κατά τη διάρκεια της νύχτας, μπορεί να είναι ένα πρόβλημα. Θα χρειαστείτε ένα εφεδρικό σύστημα όπως το «παλαιό» πλέγμα βοηθήματος ή θα πρέπει να καταχωρήσετε την ηλεκτρική ενέργεια για την πιο πρόσφατη χρήση. Υπάρχουν συστήματα μπαταριών που μπορούν να καταχωρήσουν τη ηλιακή ενέργεια για την πιο πρόσφατη χρήση. Το ζεστό νερό που συλλέγεται κατά τη διάρκεια της ημέρας καταχωρείται συχνά σε μια δεξαμενή για την πιο πρόσφατη χρήση. Τα σύγχρονα συστήματα γίνονται περισσότερο περίπλοκα στην καταχώρηση της ηλεκτρικής ενέργειας ή του ζεστού νερού. Εάν χρησιμοποιείτε ακόμα το πλέγμα σας, η παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να αντληθεί πίσω στο πλέγμα.

Η ηλιακή ενέργεια είναι πολύ καθαρή και είναι μια καλή εναλλακτική λύση για την παραδοσιακή ηλεκτρική ενέργεια. Αν και αυτό ισχύει είναι επίσης καλό να αναφερθούν τα μειονεκτήματα. Εάν εξετάζετε χρησιμοποιώντας τη ηλιακή ενέργεια πρέπει να διαβάσετε αυτόν τον πρώτο για να λάβετε μια ισορροπημένη απόφαση.


αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Αιολικής Ενέργειας

Η αιολική ενέργεια προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, πράγμα που εξηγεί γιατί είναι η περισσότερο ταχέως αναπτυσσόμενη πηγή ενέργειας στον κόσμο. Οι ερευνητικές προσπάθειες έχουν στόχο να ανταποκριθούν στις ανάγκες για ευρύτερη χρήση της αιολικής ενέργειας.

Πλεονεκτήματα
Απορρέοντας από τον άνεμο, η αιολική ενέργεια είναι μια καθαρή πηγή ενέργειας. Η αιολική ενέργεια δεν μολύνει την ατμόσφαιρα όπως τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού τα οποία στηρίζονται στην καύση ορυκτών καυσίμων, όπως άνθρακα ή φυσικό αέριο. Οι ανεμογεννήτριες δεν εκλύουν χημικές ουσίες στο περιβάλλον οι οποίες προκαλούν όξινη βροχή ή αέρια του θερμοκηπίου.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες η αιολική ενέργεια είναι οικιακή πηγή ενέργειας, καθώς αφθονεί η διαθέσιμη πηγή, ο άνεμος. Η τεχνολογία που αναπτύσσεται περί την αιολική ενέργεια είναι μια από τις πιο οικονομικές που υπάρχουν σήμερα στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κοστίζει ανάμεσα σε 4 και 6 cents ανά κιλοβατώρα· η τιμή εξαρτάται από την ύπαρξη/παροχή ανέμου και από τη χρηματοδότηση ή μη του εκάστοτε προγράμματος παραγωγής αιολικής ενέργειας.
Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να στηθούν σε αγροκτήματα ή ράντσα, έτσι ωφελώντας την οικονομία των αγροτικών περιοχών, όπου βρίσκονται οι περισσότερες από τις καλύτερες τοποθεσίες από την άποψη του ανέμου. Οι αγρότες μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται στη γη, καθώς οι ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούν μόνον ένα μικρό μέρος της γης. Οι ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων για την παραγωγή αιολικής ενέργειας πληρώνουν ενοίκιο στους αγρότες για τη χρήση της γης.

Μειονεκτήματα
Η αιολική ενέργεια πρέπει να συναγωνιστεί τις συμβατικές πηγές ενέργειας σε επίπεδο κόστους. Ανάλογα με το πόσο ενεργητική, ως προς τον άνεμο, είναι μια τοποθεσία, το αιολικό πάρκο μπορεί ή δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικό ως προς το κόστος. Παρότι το κόστος της αιολικής ενέργειας έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία 10 χρόνια, η τεχνολογία απαιτεί μια αρχική επένδυση υψηλότερη από εκείνη των γεννητριών που λειτουργούν με καύση ορυκτών.
Η ισχυρότερη πρόκληση στη χρησιμοποίηση του ανέμου ως πηγή ενέργειας είναι ότι ο άνεμος είναι περιοδικά διακοπτόμενος και δεν φυσά πάντα όταν ο ηλεκτρισμός απαιτείται. Η αιολική ενέργεια δεν μπορεί να αποθηκευτεί (εκτός αν χρησιμοποιηθούν μπαταρίες). Επιπλέον, δεν μπορούν όλοι οι άνεμοι να τιθασευτούν ώστε να καλυφθούν, τη στιγμή που προκύπτουν, οι ανάγκες σε ηλεκτρισμό.
Τα κατάλληλα σημεία για αιολικά πάρκα συχνά βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, μακριά από πόλεις όπου χρειάζεται ο ηλεκτρισμός.
Η ανάπτυξη της εκμετάλλευσης του ανέμου ως φυσικού πόρου μπορεί ίσως να συναγωνιστεί άλλες χρήσεις της γης και αυτές οι εναλλακτικές χρήσεις ίσως χαίρουν μεγαλύτερης εκτιμήσεως απ΄ ότι η παραγωγή ηλεκτρισμού.
Αν και τα αιολικά πάρκα έχουν σχετικά μικρή επίπτωση στο περιβάλλον σε σύγκριση με άλλες συμβατικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, υπάρχει ένας προβληματισμός για τον θόρυβο που παράγεται από τις λεπίδες του ηλεκτρικού κινητήρα (ρότορα), για την αισθητική (οπτική) επίπτωση και για τα πουλιά που μερικές φορές έχουν σκοτωθεί καθώς πετούσαν προς τους ηλεκτρικούς κινητήρες. Τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα έχουν επιλυθεί ή έχουν σε σημαντικό βαθμό μειωθεί μέσω της τεχνολογικής ανάπτυξης ή μέσω της επιλογής κατάλληλων περιοχών για τη δημιουργία αιολικών πάρκων.


Ανανεώσιμες Π.Ε.: Λέσβος - Ναι! στις Εναλλακτικές Προτάσεις Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Όχι! στην Υποβάθμιση της Γέρας

Με δεδομένο τη μεγαλύτερη ανάγκη παροχής περισσότερης ηλεκτρικής ενέργειας στη Λέσβο και την προτεινόμενη από το Νομαρχιακό Συμβούλιο χωροθέτηση, για την κατασκευή του νέου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στην περιοχή «Μάγειρα», που ανήκει στο Δήμο της Γέρας, σημειώνουμε τα εξής:

Η Γέρα κι ο Κόλπος της Γέρας κατά το παρελθόν, είχε επιβαρυνθεί περιβαλλοντολογικά με τα απόβλητα του Εργοστάσιου Σουρλάγκα (Βυρσοδεψείο) καθώς και με το Εργοστάσιο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που λειτουργούσε συμπληρωματικά στο Πέραμα (Εγγλέζας) και παρείχε ενέργεια στο δίκτυο της ΔΕΗ, ενώ σήμερα (;) συνεχίζουν να υπάρχουν οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαϊκών καυσίμων του Μαμιδάκη, που αποτελούν μόνιμη απειλή οικολογικού ατυχήματος.
Ακόμη και σήμερα μετά το κλείσιμο των δύο εργοστασίων δεν γνωρίζουμε κατά πόσο ο Κόλπος της Γέρας έχει επανέλθει αποδεδειγμένα στη φυσιολογική του κατάσταση. Σε μια εποχή που η Γέρα αρχίζει δειλά-δειλά να αναπτύσσεται τουριστικά τόσο στον Κόλπο όσο και στα δυτικά παράλια έρχεται η απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου με βάση την πρόταση «Τρούμπη» να προτείνει ομόφωνα και πανηγυρικά (;) τη θέση «Μάγειρα» ως καταλληλότερη για τη δημιουργία Εργοστασίου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Η πρόταση «Τρούμπη», όμως, δεν λαμβάνει υπόψη της σοβαρότατα ζητήματα όπως:

Αυριανές εικόνες στη Γέρα
1)Το τριπλάσιο κόστος της εγκατάστασης στο χώρο αυτό, το οποίο δεν μπορεί παρά να χαρακτηρισθεί παραλογισμός και κατασπατάληση δημοσίου χρήματος.
Αυριανές εικόνες στη Γέρα
2)Ο κίνδυνος ρύπανσης από τη μεταφορά πετρελαίων σε όλα τα Νοτιοδυτικά παράλια (Βατερά, Δρώτα, Μελίντα, Πλωμάρι, Άγιος Ισίδωρος, Μάγειρα, Γιαλιώτισσα, Φαρά, Τάρτι, Τσαφ, Λιγονάρι, Μυρσίνια έως και τον Κόλπο της Γέρας).
3)Τη μόνιμη απόρριψη πετρελαίων & πίσσας από τα διερχόμενα πλοία
4)Τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργεια με πυλώνες, η οποία θα χωρίσει τη Γέρα στα δύο και θα προκαλέσει αισθητική, περιβαλλοντολογική κι οικονομική υποβάθμιση με τη εκχέρσωση των ελαιόδεντρων.

Οι θέσεις και οι προτάσεις μας:
Πρωτίστως Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)
και με προϋποθέσεις Πετρελαϊκές Εγκαταστάσεις και Σταθμοί Παραγωγής
Σε μια εποχή όπου οι αναπτυγμένες χώρες εκμεταλλεύονται τις Α.Π.Ε., με κάθε τρόπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από τη Λευκή Βίβλο για τις Α.Π.Ε. θέτει ως στόχο το διπλασιασμό της συνεισφοράς των Α.Π.Ε. ως το 2010. Θα είναι εντελώς αδιανόητο να μην αξιοποιηθεί το δυναμικό των ανεκμετάλλευτων μορφών ενέργειας, που προσφέρονται στο νησί μας παράλληλα με τις υπάρχουσες ενεργειακές πηγές. Κι αυτό καθώς οι ανανεώσιμες πηγές του νησιού μας είναι ανεξάντλητες (βιομάζα ελαιοπυρήνα, αιολική, γεωθερμική, υδρο-αιολική, ηλιακή - φωτοβολταϊκή ενέργεια), ενώ οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι από μηδενικές ως ασήμαντες.
Οι πολιτικοί φέρουν κι έχουν ευθύνη να εξετάσουν και να κάνουν μελέτες πρωτίστως σε εναλλακτικές προτάσεις και λύσεις και κατόπιν να εξετάσουν ως ύστατη κι αναγκαστική λύση τη δημιουργία νέας Ηλεκτρικής Μονάδας με βάση το πετρέλαιο. Είναι ανήκουστο να έχουν γίνει μελέτες για Πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και να πλουτίζουν εταιρείες ορυκτών καυσίμων, ενώ ούτε καν έχουν γίνει σοβαρές μελέτες για τις ΑΠΕ του νησιού μας.

Μειονεκτήματα Πετρελαϊκών Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλ. Ενέργειας (Συνοπτικά)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ
•Υποβάθμιση των παραλίων -όπου και να εγκατασταθούν,
•Ελλιμενισμός πλοίων για την τροφοδοσία καυσίμων
•Δεξαμενές καυσίμων
•Εγκαταστάσεις
•Νέα δίκτυα μεταφοράς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
•Εξάρτηση από το πετρέλαιο εφ’ όρου ζωής
•Ασύμφορο κόστος κι υψηλό, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
•Όποιος πάρει την άδεια να χτίσει νέο θερμικό εργοστάσιο (ΔΕΗ), θα φροντίσει να εξασφαλίσει από το κράτος προστασία από τον οικονομικό ανταγωνισμό που μπορούν να του κάνουν οι ΑΠΕ. Άρα παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ δεν θα γίνει ποτέ, ή τουλάχιστον για 55 χρόνια, που θα χρειαστεί ξανά νέο εργοστάσιο το νησί!
•Την επιδότηση των 0.22 ΕΥΡΩ/κβω θα συνεχίσει να την πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος, για να πηγαίνει στους σεΐχηδες, αντί να γίνονται έργα υποδομής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που θα έχουν παράπλευρα οφέλη για τους κατοίκους της Λέσβου: π.χ. διαχείριση των επιφανειακών υδάτων προς όφελος των καλλιεργειών.

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki

Πλεονεκτήματα ΑΠΕ (μικρή αναφορά)

Εργοστάσιο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με βιομάζα (ελαιοπυρήνα)
Η απορία μας είναι, γιατί υπάρχει τόσο στρουθοκαμηλισμός για τη χρήση του εισαγόμενου, του πανάκριβου και με τόσα άλλα προβλήματα, του πετρελαίου και δεν γίνεται καμία σκέψη ούτε καν συζήτηση γι΄ αυτό που υπάρχει σε πληθώρα στη λεσβιακή γή, ο ελαιοπυρήνας.
Συνοπτικά αναφέρουμε ότι η κατασκευή ενός τέτοιου εργοστασίου με την καύση ελαιοπυρήνα θα είχε πολλαπλά πλεονεκτήματα έναντι του πετρελαίου, καθώς:
•είναι εγχώριο καύσιμο χαμηλού κόστους κι όχι εισαγόμενο, συνεπώς μείωση του συναλλάγματος που δαπανάται
•η τιμή του σε σχέση με την ενεργειακή του αξία είναι χαμηλή κατά συνέπεια αποτελεί ένα φθηνό καύσιμο σε σχέση με το πετρέλαιο
•δεν υπάρχει εξάρτηση τιμής, όπως στο πετρέλαιο
•συμβάλλει οικονομικά καθώς επαναχρησιμοποιούνται τα υπολείμματα και παραπροϊόντα της ελιάς
•δεν απαιτεί τη μεταφορά και το κόστος που απαιτούν τα πλοία
•δεν ενέχει τους κινδύνους μεταφοράς (ρύπανσης)
•δεν απαιτεί υποχρεωτικά παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις, έτσι μπορούν να γίνουν εγκαταστάσεις σε οικονομικότερη θέση για την τροφοδοσία του δικτύου και την αποφυγή του κόστους δημιουργίας νέων πυλώνων
•είναι φιλικό προς το περιβάλλον, διότι το διοξείδιο του άνθρακα, που απελευθερώνεται, έχει ήδη δεσμευτεί κατά τη δημιουργία του ελαιοκάρπου από την ατμόσφαιρα, συνεπώς οι επιπτώσεις της χρήσης του στο «φαινόμενο του θερμοκηπίου» είναι ουδέτερες.

Άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που μπορούν συνδυαζόμενες να λύσουν το ενεργειακό πρόβλημα της Λέσβου:
1.ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ. Αναγγέλθηκε ήδη επένδυση 33 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ από τη ΔΕΗ στη Στύψη, που θα δώσει εγγυημένη ισχύ 8-10 MW, ενώ γεωθερμικά πεδία υπάρχουν και στον Πολιχνίτο.
2.ΥΔΡΟ-ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Δοκιμασμένη στη Λέσβο η αιολική ενέργεια καλύπτει ήδη μέρος της λεσβιακής κατανάλωσης. Συνδυαζόμενη με έναν αντλησιοταμιευτήρα μονάχα -με βάση το μικρό φράγμα της Ερεσού- και νέες ανεμογεννήτριες στη Δυτ. Λέσβο που έχει πλούσιο αιολικό δυναμικό, μπορεί βάσει μελέτης του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (καθηγ. Δ. Χρηστάκης ) να καλύψει το 80% των αναγκών της Λέσβου στην επόμενη δεκαετία. Και στην πενταετία που θα ακολουθήσει να καλυφθεί και το υπόλοιπο 20%. Εάν όμως γίνουν κι άλλοι αντλησιοταμιευτήρες στις αποξηραμένες λίμνες Πολιχνίτου κι Αγιάσου, κι ανεμογεννήτριες στον πλουσιότατο σε αιολικό δυναμικό Όλυμπο, η κάλυψη του 100% των αναγκών της Λέσβου σε ηλεκτρισμό, είναι δεδομένη, και σε συντομότερο χρονικό διάστημα.
3.ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Ήδη λειτουργούν αυτόνομες οικιακές μονάδες που κάνουν χρήση της φωτοβολταϊκής ενέργειας, ενώ σε μεγάλη χρήση είναι και οι ηλιακοί συλλέκτες (ηλιακοί θερμοσίφωνες).

Όλα όμως αυτά τα συστήματα για να αποδειχθούν πως είναι Η ΛΥΣΗ για το ενεργειακό πρόβλημα της Λέσβου, πρέπει να γίνει μια τεχνικοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας από τη Νομαρχία με ανάθεση σε ειδικούς φορείς: Πανεπιστήμια, Ειδικά Γραφεία/Εταιρίες μελετών που θα αποφανθούν πότε μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα. Αν αυτό είχε γίνει πέντε χρόνια πριν, τώρα θα είχαμε ηλεκτρισμό από Α.Π.Ε.

Οικονομικά κίνητρα σε ιδιώτες για την παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
Σύμφωνα και με αναφορές, το κόστος παραγωγής μιας κιλοβατώρας, καίγοντας μαζούτ στην Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης ήταν 0,3 ευρώ (Δεκέμβριος 2004 - σήμερα προφανώς περισσότερο) και το αντίστοιχο κόστος από ανεμογεννήτριες ιδιωτών είναι 0,03 ευρώ. Ο Έλληνας σήμερα πληρώνει 0,08 την κιλοβατώρα, ενώ από αυτό συνάγεται ο Έλληνας φορολογούμενος επιδοτεί 0,22 ευρώ τους σεΐχηδες του κόλπου. Ακόμη θα πρέπει να προστεθεί και το πρόστιμο, που θα κληθεί να πληρώσει ο Έλληνας στο λογαριασμό του (1-4 Ευρώ), ανάλογα με την κατανάλωση, για τους ρύπους που προκαλεί η ΔΕΗ και επιβάλλει η Ε.Ε. (Τα Νέα 30-9-05).

Άμεσα να προχωρήσει Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας
Η Νομαρχία, οι Δήμοι κι άλλοι φορείς να αρχίσουν καμπάνια ενημέρωσης των κατοίκων, μέσω ενός προγράμματος, για την αντιμετώπιση του ελλείμματος της ηλεκτρικής ενέργειας, που υπάρχει στο νησί. Κι αφετέρου να επισημανθούν ποιοι καταναλωτές αυξάνουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

Συμπέρασμα
Είναι καιρός και να σκεφτούμε για τις επόμενες γενιές και να μην κάνουμε μονομερείς επιλογές που κατασπαταλούν επί αόριστο το δημόσιο χρήμα, καθώς αυτό δεν είναι απεριόριστο. Να αντιληφθούμε τις εναλλακτικές προτάσεις, που θα δώσουν παράλληλη λύση (με διασκορπισμένες εγκαταστάσεις) στο ενεργειακό, υπάρχον πρόβλημα του νησιού μας και να αποφύγουμε την υποβάθμιση μιας περιοχής με μια νέα συμβατική ενεργειακή εγκατάσταση, ενώ άλλες περιοχές θα αναπτύσσονται ανενόχλητα.

Το Δ.Σ. του Παγγεραγωτικού Συλλόγου ΑθήναςΠηγαίνοντας βαθιά στην έρευνα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η ενεργειακή βιομηχανία είναι κυριολεκτικά σκάβουν βαθιά σε φυσικό ατμό, ζεστό νερό και ζεστά ξηρά πετρώματα από το φλοιό της Γης, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει πράσινες και καθαρές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κύμα στη γεωθερμική αναπτυξιακά έργα σε ολόκληρο τον κόσμο.
Γιατί η γεωθερμική ενέργεια.

 1. Είναι καθαρό. Γεωθερμική Ενέργεια μπορεί να εξαχθεί με την καύση ορυκτών καυσίμων, όπως κάρβουνο, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Και θα παράγει μόνο το ένα έκτο του ποσού του διοξειδίου του άνθρακα που το φυσικό αέριο-καύσιμα σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάνουν.
 2. Είναι διαθέσιμο. Γεωθερμική ενέργεια είναι προσβάσιμα όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Σε σύγκριση με την αιολική και την ηλιακή ενέργεια αυτή είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Αντ έχει κατά μέσο όρο ποσοστό διαθεσιμότητας του 90 τοις εκατό έναντι 75 τοις εκατό του άνθρακα για τα φυτά.
 3. Είναι homegrown. Γεωθερμική ενέργεια καθιστά λιγότερο εξαρτημένες χώρες από ξένες πηγές ενέργειας όπως το πετρέλαιο.
(Πηγή: US Department of Energy)

Φυσικά θα επιθυμούσα να αναφέρω και κάποια μειονεκτήματα:
 1. Γεωθερμική ενέργεια μπορεί να επηρεάσει την κατασκευή Φυτά γης (σεισμική) της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
 2. Υπάρχουν ακόμα μερικές εκπομπές: τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα, μονοξείδιο του αζώτου, θείο και, παρόλο που σε περίπου 5% των επιπέδων που εκπέμπουν οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα.
 3. Γεωθερμία φυτικά θεωρητικά μπορεί να παρέχει ενέργεια για πολλές δεκαετίες, αλλά τελικά ειδικές θέσεις μπορεί να κρυώσει.
Και τώρα για να συνοψίσω:
Η γεωθερμική ενέργεια
προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα έναντι των παραδοσιακών ορυκτών καυσίμων με βάση πηγές ενέργειας. Η ενέργεια που παράγεται είναι καθαρά και ασφαλή για το περιβάλλον. Παρέχει βιωσιμότητας διότι το ζεστό νερό που χρησιμοποιείται στην γεωθερμική διαδικασία μπορεί εκ νέου να διοχετεύεται στο έδαφος για να παράγουν περισσότερο ατμό. Είναι ανεξάρτητο από τις καιρικές συνθήκες. Τα γεωθερμικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας εργασίας

Από την άποψη της χρηματοδότησης της γεωθερμικής ενέργειας είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές σε ορισμένους τομείς και μειώνει την εξάρτηση από παραδοσιακές πηγές ενέργειας και την τιμή τους το απρόβλεπτο. Η γεωθερμική ενέργεια είναι πολύ scalable - ένα μεγάλο εργοστάσιο μπορεί να τροφοδοτήσει με ενέργεια ολόκληρες πόλεις, ενώ μικρότερες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να παράγει ενέργεια για αποστασιοποίηση χωριά.


Αμερικανοί ερευνητές ισχυρίζονται ότι ο άνθρακας μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους Κλάους Λάκνερ και Τζέφρι Σάκς, ερευνητές του Ινστιτούτου Ερευνών Γης του πανεπιστημίου Κολούμπια, ο άνθρακας, από μόνος του, θα μπορούσε να καλύψει τις ενεργειακές απαιτήσεις των ΗΠΑ για τον 21ο αιώνα. Το πλεονέκτημα του άνθρακα είναι η χαμηλότερη τιμή του συγκριτικά με το πετρέλαιο.

Η ρευστοποίηση του άνθρακα, δηλαδή η κατασκευή υγρών καυσίμων με βάση τον άνθρακα, είναι μια τεχνική που ήδη χρησιμοποιείται σε άλλες χώρες του κόσμου, σημειώνουν οι δύο ερευνητές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να παρασκευαστεί βενζίνη, ντίζελ και κηροζίνη με κόστος πολύ χαμηλότερο. Υπολογίζουν μάλιστα ότι η τιμή των "συνθετικών καυσίμων" θα είναι "λιγότερο από 30 δολάρια το βαρέλι", τη στιγμή που στη Νέα Υόρκη το πετρέλαιο έχει ξεπεράσει τα 73 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν σχεδόν το ένα τέταρτο των παγκόσμιων αποθεμάτων άνθρακα, όπως υπολογίζει το Υπουργείο Ενέργειας.

Πηγή
: kathimerini.gr, με πληροφορίες ΑΠΕ

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki[Untitled]

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ Η ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ
Θεσσαλονίκη 20 Δεκεμβρίου 2006

Τα εγκαίνια της νέας Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από το βιοαέριο των απορριμμάτων πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο ΧΥΤΑ Ταγαράδων.
Πρόκειται για μια μονάδα ισχύος 5 Μεγαβάτ (MW), που αξιοποιεί το βιοαέριο των απορριμμάτων και λειτουργεί ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο με πρωτοβουλία του Συνδέσμου ΟΤΑ Μ. Θεσσαλονίκης στις εγκαταστάσεις των Ταγαράδων.
Τα εγκαίνια της μονάδας πραγματοποιήθηκαν από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας Γ. Τσιότρα και τον πρόεδρο του Συνδέσμου ΟΤΑ Μ. Θεσσαλονίκης Γιάννη Ζουρνά, παρουσία πολλών παραγόντων της αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων τοπικών φορέων.
Η κατασκευή της μονάδας έχει ολοκληρωθεί μέσα στο χρόνο ρεκόρ των 24 μηνών, από την ανάδοχο εταιρία «Ηλέκτωρ». Στις εγκαταστάσεις της θα διοχετεύεται το βιοαέριο από το χώρο ταφής των απορριμμάτων για να μετατραπεί σε ενέργεια από την οποία θα παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα ισχύος 5 μεγαβάτ. Πρόκειται για την ισχύ που χρειάζεται μία πόλη 80.000 κατοίκων όπως οι Σέρρες για να ηλεκτροφωτιστεί. Οι ειδικοί του Συνδέσμου ΟΤΑ Μ. Θεσσαλονίκης υπολογίζουν ότι η μονάδα έχει αρκετή «πρώτη ύλη» για να λειτουργεί με την ίδια δυναμικότητα για τα επόμενα 30 χρόνια!
Η ίδια μονάδα ωστόσο λειτουργεί και ως παραγωγός τηλεθέρμανσης. Από την παραγωγή δηλαδή του ηλεκτρικού ρεύματος προκύπτει ζεστό νερό, το οποίο με ειδικές εγκαταστάσεις και δίκτυο θα παροχετεύεται για να θερμαίνει δωρεάν δημόσια κτίρια που βρίσκονται σε απόσταση μέχρι και 2500 μέτρων! Στους σχεδιασμούς του Συνδέσμου περιλαμβάνονται υποδομές για την τηλεθέρμανση σχολείων, κολυμβητηρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και άλλων δημοσίων κτιρίων, στο πλαίσιο πάντα των ανταποδοτικών οφελών.

Γιάννης Ζουρνάς: Τριπλό το όφελος
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου ΟΤΑ Γιάννη Ζουρνά, «το όφελος που προκύπτει από τη λειτουργία μίας τέτοιας μονάδας είναι τριπλό. Δεν είναι μόνο η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος από την οποία εξοικονομούμε ενέργεια και οικονομικά οφέλη. Ούτε μόνο η τηλεθέρμανση από την οποία θα ωφεληθεί η τοπική κοινωνία. Μεγάλο όφελος έχουμε και από το γεγονός ότι η μονάδα αξιοποιεί το βιοαέριο, το οποίο εάν δεν αντληθεί αποτελεί πρόβλημα για την περιοχή, καθώς η οσμή του είναι δυσάρεστη. Με την αξιοποίησή του δηλαδή ουσιαστικά αφαιρούμε από το περιβάλλον της περιοχής μία σοβαρή επίπτωση.
Σε κάθε περίπτωση πάντως πρόκειται για ένα έργο πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα, σύγχρονο και ωφέλιμο για την περιοχή, το Σύνδεσμο και κυρίως για το περιβάλλον. Και με το έργο αυτό ο Σύνδεσμός μας αποδεικνύει στην πράξη και όχι στα λόγια, με έργα και όχι βαρύγδουπες εξαγγελίες τη σοβαρότητα και την αποτελεσματικότητα του. Αλλά και την προσήλωση του στη νομιμότητα και την αρχή του σεβασμού του φυσικού μας περιβάλλοντος».

Η λειτουργία
Το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ αντί τιμήματος, όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος. Σύμφωνα με αυτόν, η ΔΕΗ πληρώνει τον παραγωγό με τον «συντελεστή 0,6», δηλαδή το 60% της τιμής, με την οποία η ίδια πουλά το ηλεκτρικό ρεύμα στους καταναλωτές.
Η σύμβαση που έχει υπογράψει ο Σύνδεσμος ΟΤΑ με την ανάδοχο εταιρία προβλέπει ότι ο πρώτος θα εισπράττει από την δεύτερη το 11,1% των ακαθαρίστων εσόδων της, ποσό το οποίο θα πιστοποιείται από τα τιμολόγια της ΔΕΗ.
Το 11,1% διασπάται σε τέσσερα μέρη. Οι δήμοι Θέρμης, Βασιλικών και Μίκρας θα παίρνουν από 2% και ο Σύνδεσμος ΟΤΑ το 5,1%.
Το 5,1% θα αποτελεί έσοδο του Συνδέσμου ΟΤΑ, με το οποίο όμως θα καλύπτονται έξοδα για έργα που αφορούν τη λεγόμενη «μεταφροντίδα» της εγκατάστασης (λειτουργικά έξοδα, φροντίδα πρασίνου και χώρων πάρκου και αθλοπαιδιών κλπ).
Αξίζει να σημειωθεί τέλος, ότι η ανάδοχος εταιρία για να αποκτήσει την εκμετάλλευση της εγκατάστασης επένδυσε στο έργο το 60% του συνολικού κόστους του, καθώς το 40% προήλθε από επιδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι είναι το βιοαέριο
Ο όρος «Βιοαέριο» χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύνολο αερίων που παράγονται από τη σήψη (σάπισμα) οργανικών υλών. Τέτοιες οργανικές ύλες (υπολείμματα τροφών, φλούδες κλπ) υπάρχουν σε αφθονία σε χώρους ταφής απορριμμάτων. Όπως λοιπόν τα στοιχεία αυτά αποσυντίθενται σε συνδυασμό με υλικά από άλλα απορρίμματα (χαρτί κλπ) δημιουργούν μάζες αερίων. Ένα από τα χαρακτηριστικά τους είναι η δυσοσμία καθώς ένα από τα κύρια συνθετικά τους στοιχεία είναι και το μεθάνιο, που εκλύεται από την αναερόβια και αερόβια σήψη οργανικών υλών. Με την άντληση του βιοαερίου λοιπόν, εξουδετερώνεται και ο σημαντικότερος παράγοντας δυσοσμίας για την ευρύτερη περιοχή ενός χώρου ταφής απορριμμάτων.
Το βιοαέριο συλλέγεται με την τοποθέτηση αγωγών εγκαρσίως στο χώρο απόθεσης. Στα λεγόμενα «πηγάδια» το βιοαέριο συλλέγεται από κάθε στρώμα θαμμένων απορριμμάτων και στη συνέχεια διοχετεύεται στη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής. Σε φυσιολογικές συνθήκες τα «πηγάδια» τοποθετούνται κατά την κατασκευή της υποδομής κάθε ΧΥΤΑ. Στην περίπτωση των Ταγαράδων όμως και επειδή η περιοχή εκεί δεν είχε κανενός είδους υποδομή, τοποθετήθηκαν στο πλαίσιο του έργου ανάπλασης της παλιάς χωματερής.

Πρωτοπόρος ο Σύνδεσμος ΟΤΑ
Ο Σύνδεσμος ΟΤΑ δεν είναι απλά ο φορέας (πλην της ΔΕΗ) που θα διαθέτει στην Ελλάδα μία ηλεκτροπαραγωγό μονάδα ισχύος 5 μεγαβάτ. Είναι ο πρώτος φορέας στη χώρα που παράγει ρεύμα από τα σκουπίδια από το 1997, χάρη στην πιλοτική μονάδα αξιοποίησης του βιοαερίου, που λειτουργεί στους Ταγαράδες. Πρόκειται για μία μονάδα ισχύος 240 βατ που λειτουργεί τα τελευταία οκτώ χρόνια.
Και νέες θέσεις εργασίας
Η Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος θα δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας, καθώς όπως τόνισε ο κ. Ζουρνάς, θα χρειαστούν άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, όπως υδραυλικοί, μηχανικοί, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι.
Το εργοστάσιο ξεκίνησε να κατασκευάζεται σε μία έκταση 2,2 στρεμμάτων πριν από ενάμιση χρόνο και στοίχισε συνολικά 6 εκατομμύρια ευρώ. Τα κονδύλια για την κατασκευή του προήλθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό 40% και από ιδιωτικά κεφάλαια σε ποσοστό 60%. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, σε πρώτη φάση το εργοστάσιο θα μπορεί να παράγει ισχύ μεγέθους 5 Μεγαβάτ, ικανή να φωτίσει μία πόλη 80.000 κατοίκων. Ακόμη, με την ανάπλαση της χωματερής των Ταγαράδων, προβλέπεται η παραγόμενη ισχύς να φτάσει τα 12 Μεγαβάτ, πράγμα που σημαίνει ότι θα δύναται να φωτίσει το μισό δήμο Θεσσαλονίκης.
Το ρεύμα που θα παράγει το εργοστάσιο θα διατίθεται στην ΔΕΣΜΥΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), η οποία θα δίνει στον ΟΤΑ το 5,1% των ακαθαρίστων εσόδων της και από 2% σε καθένα από τους δήμους Θέρμης, Βασιλικών και Μίκρας. Η αρχική σύμβαση λειτουργίας του εργοστασίου έχει ισχύ για 33 χρόνια αλλά δεν αποκλείεται να αυξηθεί και να φτάσει τα 40 με 45 χρόνια.
Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν ο αντινομάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ι. Μπίκος, ο δήμαρχος Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, ο πρώην υπουργός Σωτήρης Κούβελας, ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου ΟΤΑ Μπάμπης Μπαρμπουνάκης, ο αντιπρόεδρος του ΟΕΕΚ Κώστας Μαργαρίτης και ως εκπρόσωπος της εταιρείας ΗΛΕΚΤΟΡ ο εμπορικός της διευθυντής Χρήστος Καραγιάννης.


Ενέργεια από τα σκουπίδια

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΙΜΑΛΗ
akarimali@pegasus.gr

Μια μονάδα προηγμένης τεχνολογίας, που ανοίγει τον δρόμο στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Ανω Λιοσίων.
Το πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα εργοστάσιο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να παράγει ηλεκτρική ενέργεια από το βιοαέριο που βγαίνει κατά την αποσύνθεση των σκουπιδιών, επεκτάθηκε πρόσφατα και χθες εγκαινιάστηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα.
Πρόκειται για τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η λειτουργία του οποίου όχι μόνο δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, αλλά αντίθετα δίνει λύσεις στο ενεργειακό πρόβλημα, αφού παράγει ηλεκτρικό ρεύμα και ζεστό νερό.
Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής ανήκει στη ΒΕΑΛ ΑΕ, σύμπραξη της «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ», που με τη σειρά της αποτελεί ενεργειακό και περιβαλλοντικό βραχίονα του ομίλου «Ελληνική Τεχνοδομή ΤΕΒ ΑΕ».

Λειτουργία
Η εγκατάσταση λειτουργεί με την υποστήριξη του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ), που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του ΧΥΤΑ, καθώς και του Δήμο Ανω Λιοσίων εντός των ορίων του οποίου βρίσκεται ο χώρος ταφής απορριμμάτων.
Ειδικότερα η μονάδα αξιοποιεί το βιοαέριο το οποίο διοχετεύεται από τον χώρο ταφής απορριμμάτων, μέσω ενός υπόγειου δικτύου στις εγκαταστάσεις της μονάδας, ώστε στη συνέχεια να μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια. Επίσης, από το βιοαέριο που καίγεται παράγεται και θερμότητα.
Η διαδικασία αυτή, γίνεται ακριβώς δίπλα από τον σταθμό όπου λειτουργεί η μονάδα βιολογικού σταθμού επεξεργασίας στραγγισμάτων.
Εκεί με τη μέθοδο της εξάτμισης, τα στραγγίσματα που απορρέουν από τα σκουπίδια μετατρέπονται σε καθαρό νερό, το οποίο χρησιμοποιείται για το πότισμα των φυτών του ΧΥΤΑ. Σημειώνεται πως η ποσότητα ζεστού νερού που μετατρέπεται στη μονάδα θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τις αρδευτικές ανάγκες 1.600 κατοίκων ημερησίως. Αλλά και η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από την εγκατάσταση είναι μεγάλη, αφού είναι ίδια με την ενέργεια που καταναλώνουν 24.500 οικογένειες ετησίως!

Τα οφέλη από τη λειτουργία του εργοστασίου είναι σημαντικά, όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΩΡ» κ. Αθανάσιος Κατρής, και ιδιαίτερα για την επιβαρημένη περιβαλλοντικά περιοχή των Ανω Λιοσίων.
«Το βιοαέριο, βασικό συστατικό του οποίου (κατά 50%) είναι το μεθάνιο, είναι 19 φορές πιο καταστροφικό από το διοξείδιο του άνθρακα», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κατρής, προσθέτοντας πως το μεθάνιο δεν επιβαρύνει μόνο την τρύπα του όζοντος, αλλά είναι υπεύθυνο για πρόκληση πυρκαγιών. Επίσης, αν το εργοστάσιο λειτουργούσε με λιγνίτη, τότε θα χρειαζόταν 200.000 τόνους ημερησίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής θα ήταν διαρροή στην ατμόσφαιρα 650.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στη μονάδα (400.000 KWH ημερησίως) πωλείται στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ).

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφας υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι η λειτουργία του εργοστασίου στέλνει «ηχηρό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος» αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ο σταθμός συμπαραγωγής τροφοδοτεί με θερμική ενέργεια καθημερινά τη λειτουργία του σύνθετου έργου, η οποία αντιστοιχεί με 2.500 τόνους πετρελαίου κίνησης ετησίως, οδηγώντας στη μείωση των δαπανών της εγκατάστασης έως και 1,750 εκατ. ευρώ ετησίως.
Από την πλευρά του, ο κ. Δημήτρης Κούτρας εκ μέρους της «Ελληνικής Τεχνοδομικής» και της «ΑΚΤΩΡ» έδωσε έμφαση στη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με τον δημόσιο, αφού το έργο συνολικού κόστους 35,5 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης κατά 45%. Σημειώνεται πως ο πρώτος ελληνικός πρώτος σταθμός ενέργειας από βιοαέριο λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη στον ΧΥΤΑ Ταγαράδων.

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki

Ρεύμα από πυρηνική ενέργεια

Το 1956 έγινε στην Αγγλία ένα πολύ σημαντικό βήμα στην παραγωγή του ηλεκτρισμού. Εγκαινιάστηκε από τη Βασίλισσα Ελισάβετ Β', ο πρώτος πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού στο Calder Hall, στον οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η ενέργεια του ατόμου για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.
Ο σταθμός αυτός λειτουργεί μέχρι σήμερα, μαζί με εκατοντάδες πλέον άλλους σε όλο τον κόσμο

Ρεύμα για (και από) το περιβάλλον


Περιβαλλοντικός σταθμός στο Περιστέρι, πράσινες ταράτσες στου Ρέντη και φωτοβολταϊκά τόξα στο Αιγάλεω. Ισως να ακούγονται πρωτότυπα για μια πόλη σαν την Αθήνα που δείχνει χρόνια τώρα να κωφεύει μπροστά στις προειδοποιήσεις των επιστημόνων για την καταστροφή του περιβάλλοντος.
Κι όμως κάποιοι δήμοι της Αττικής, όσο ο πλανήτης εξακολουθεί να εκπέμπει SOS, αποφάσισαν -έστω και με καθυστέρηση- να προσπαθήσουν να εντάξουν στην καθημερινότητα των δημοτών τους μια σειρά από «πράσινες» δραστηριότητες. Οι περαστικοί στην οδό Αγίου Βασιλείου στο Περιστέρι βλέπουν τους εργάτες να δουλεύουν πυρετωδώς. Ρωτούν τι θα κατασκευαστεί σε αυτό το σημείο και όταν μαθαίνουν πως πρόκειται για έναν περιβαλλοντικό σταθμό με φωτοβολταϊκά, στον οποίον θα γίνεται και ανακύκλωση, μένουν έκπληκτοι. «Ως πρώτη κίνηση είναι θετική. Κάτι τέτοιο έλειπε από το δήμο μας. Εγώ συμμετέχω ενεργά σε κινήσεις που ωφελούν το περιβάλλον, όμως αναγκάζομαι να πηγαίνω στο Χαϊδάρι ή στην Πετρούπολη για να ανακυκλώσω χάρτινες συσκευασίες γιατί δεν υπάρχει στη περιοχή μας τέτοιο κέντρο», λέει ο κ. Νίκος Δημητρακόπουλος, κάτοικος της περιοχής.

Την ίδια άποψη έχει και ο κ. Λεωνίδας Γιακουμής: «Δεν αρκεί ένας περιβαλλοντικός σταθμός. Πρέπει να υπάρξει μια πολύπλευρη ενημέρωση για το περιβάλλον που από ό,τι γνωρίζω δεν γίνεται με το σωστό τρόπο στη χώρα μας. Πάντως, οι προσπάθειες του δήμου να ευαισθητοποιήσει τους δημότες του είναι μια καλή αρχή».

«Ο περιβαλλοντικός σταθμός», όπως αναφέρει η αντιδήμαρχος Περιστερίου κ. Νεκταρία Ευσταθιάδου, «θα έχει δύο λειτουργίες. Θα παράγει ηλεκτρικό ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά και θα αποτελεί κέντρο ανακύκλωσης». Η λειτουργία του θα ξεκινήσει στις 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τον οικίσκο και με τη βοήθεια των υπευθύνων θα ενημερώνονται για το πώς λειτουργεί, ενώ παράλληλα θα συμμετέχουν στη διαδικασία της ανακύκλωσης, καθώς θα τοποθετηθούν στην περιοχή 500 ειδικοί μπλε κάδοι.

«Πράσινες» συνήθειες προσπαθεί να υιοθετήσει και ο Δήμος Ρέντη που μαζί με το Δήμο Αιγάλεω συμμετέχουν στο δίκτυο «Ενεργειακές Πόλεις». Μετά την τοποθέτηση φυτών στις ταράτσες των δημοτικών κτιρίων για την εξοικονόμηση ενέργειας, ο δήμος προχωρά στην εγκατάσταση του πρώτου φωτοβολταϊκού σε ένα χώρο πρασίνου 3.000 τ.μ. Σύμφωνα με το δήμαρχο, κ. Γιώργο Ιωακειμίδη, το έργο αναμένεται να είναι έτοιμο τον επόμενο μήνα. Στην περιοχή έχει προγραμματιστεί να κατασκευαστούν μέχρι το τέλος του 2011 δέκα φωτοβολταϊκά. Από αυτή την επένδυση, όπως εκτιμούν από το δήμο, τα οφέλη θα είναι πολλά: περίπου το 10% της ηλεκτρικής ενέργειας στο δήμο θα παράγεται από ήπιες μορφές ενέργειας και επιπλέον θα μηδενιστεί το κόστος της ΔΕΗ.

Στην αξιοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας προχωρά και ο Δήμος Αιγάλεω. Σύμφωνα με το δήμαρχο, κ. Δημήτρη Καλογερόπουλο, «θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον για τα παιδιά μας, γιατί αυτό θα τους παραδώσουμε». Στο μεγάλο κτιριακό συγκρότημα του ΣΕΚ Αιγάλεω ο δήμος έχει εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά τόξα.


Τα οφέλη από τα φωτοβολταϊκά συστήματα
Τα φωτοβολταϊκά εκμεταλλεύονται την ηλιακή ακτινοβολία μετατρέποντάς τη σε ηλεκτρικό ρεύμα και η εγκατάστασή τους σε κτίρια και κατοικίες είναι ωφέλιμη για το περιβάλλον και τους κατοίκους, καθώς συμβάλλει στην ορθολογική χρήση και την εξοικονόμηση ενέργειας. Η στροφή στις καθαρές πηγές ενέργειας, όπως είναι η ηλιακή, αποτρέπει τις κλιματικές αλλαγές που απειλούν τον πλανήτη. Επίσης, στα πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών συμπεριλαμβάνονται η μηδενική ρύπανση, η αθόρυβη λειτουργία, η αξιοπιστία, η μεγάλη διάρκεια ζωής, η οποία φθάνει ακόμη και τα 30 χρόνια, και η ελάχιστη συντήρηση. Ο κάθε πολίτης που ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει στο σπίτι του φωτοβολταϊκά θα πρέπει να γνωρίζει πως μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σε συνεργασία με το δίκτυο της ΔΕΗ ή ανεξάρτητα από αυτό. Στην πρώτη περίπτωση μπορεί να πουλήσει το ηλιακό ρεύμα στο δίκτυο έναντι μιας ορισμένης τιμής που ορίζεται βάσει νόμου και να συνεχίσει να αγοράζει ρεύμα από τη ΔΕΗ για να καλύψει τυχόν ανάγκες του. Θα έχει δηλαδή διπλό μετρητή για την καταμέτρηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας.

Ο δήμος σας αναπτύσσει δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος;


Της ΒΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Φωτό: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Ελεύθερος ΤύποςΗ πυρηνική ενέργεια προβάλλει

Του ΚΙΜΩΝΑ ΧΑΤΖΗΜΠΙΡΟΥ (Καθηγητής ΕΜΠ)

Η ραγδαία άνοδος της τιμής του πετρελαίου έχει επαναφέρει στη συζήτηση την πυρηνική ενέργεια ως εναλλακτική λύση του ενεργειακού προβλήματος. Προς το παρόν, η επαναφορά αυτής της τεχνολογίας δεν αφορά τον ανεπτυγμένο κόσμο. Στη Δυτική Ευρώπη π.χ. έχει προγραμματιστεί μόνο ένα νέο πυρηνικό εργοστάσιο. Στην Κίνα όμως συζητείται να γίνουν 30 μέχρι το 2020, η Ινδία κάνει φιλόδοξα σχέδια για πυρηνικό ηλεκτρισμό και ο υπόλοιπος Τρίτος Κόσμος ακολουθεί.
Η φυσική ραδιενέργεια του πλανήτη είναι περιορισμένη, ενώ οι πυρηνικές δοκιμές έχουν σταματήσει προ πολλού. Ετσι, η ραδιενέργεια στο περιβάλλον εξαρτάται από τα πυρηνικά εργοστάσια που λειτουργούν και, κυρίως, από τα ατυχήματα που συμβαίνουν. Όμως η ραδιενέργεια είναι θανάσιμος εχθρός της ζωής. Οι μεγάλες δόσεις επιφέρουν μοιραία αποτελέσματα, οι δε μικρότερες προκαλούν ασθένειες και κληρονομικές γενετικές βλάβες. Η βιοσυσσώρευση ραδιενεργών ρύπων κατά μήκος των τροφικών αλυσίδων πολλαπλασιάζει τη ραδιενεργό απειλή για τον άνθρωπο και τα μεγάλα ζώα των οικοσυστημάτων.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παραγωγή ηλεκτρισμού με πυρηνική ενέργεια σχάσης αποτελεί μια τεχνολογία επικίνδυνη από τη φύση της. Πόσο ασφαλής μπορεί να αισθάνεται η κοινωνία, με βάση τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις; Όταν η απειλή είναι μεγάλη, η διακινδύνευση παραμένει σοβαρή, ακόμα και αν οι πιθανότητες αστοχίας είναι πολύ μικρές. Ωστόσο, η αντιμετώπισή της σχεδιάζεται με κλειστές διαδικασίες μεταξύ ειδικών, δεδομένου ότι η συζήτηση προκαλεί ανησυχία στο κοινό. Προκύπτει λοιπόν η άνευ όρων επικράτηση μιας οικονομικής «αναγκαιότητας», που υπερεκτιμά τις τρέχουσες δυνατότητες της τεχνολογίας και υποεκτιμά τον κίνδυνο.

Υπάρχουν πάντα αστοχίες στα εργοστάσια, όπως κάποια μικρά λάθη στο σχεδιασμό που μπορεί να επιδεινωθούν λόγω ελαττωμάτων κατασκευής, ενώ και τα ανθρώπινα λάθη είναι αναπόφευκτα. Θα παίξει τον προστατευτικό του ρόλο το κάθε ευαίσθητο εξάρτημα, όταν παραστεί ανάγκη, μια φορά στα είκοσι χρόνια; Θα δείξει, τη μοιραία στιγμή, ο τυχαίος χειριστής όλη την απαιτούμενη ψυχραιμία, προσαρμοστικότητα, φαντασία απέναντι σ' έναν εφιαλτικό αιφνιδιασμό, φερόμενος σαν ήρωας κινηματογραφικής ταινίας; Πάντως, το ατύχημα που ενδέχεται να προκληθεί θα έχει βαρύτατες συνέπειες. Την επαύριον των ατυχημάτων, πάντα εκπλήσσει η ελαφρότητα με την οποία οι ειδικοί της πυρηνικής ασφάλειας αντιμετώπισαν επικίνδυνα ζητήματα, όπως π.χ. διαδοχικές μικρές βλάβες.

Η αντιμετώπιση των συνεπειών ενός πυρηνικού ατυχήματος περιλαμβάνει τραγικά αδιέξοδα. Οι Αρχές προτιμούν να μην εξετάζουν τα ερωτήματα για τα οποία δεν υπάρχουν ικανοποιητικές απαντήσεις. Την κρίσιμη ώρα η εκκένωση περιοχών θα αποφασιστεί όχι με βάση τα ανεπαρκή διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία, αλλά μάλλον σε συνάρτηση με το τι θα εκτιμηθεί ως οικονομικά και κοινωνικά «αποδεκτό». Αλλά και το ύψος των αποζημιώσεων δεν μπορεί να ξεπεράσει ένα «αποδεκτό όριο». Δεν είναι δυνατόν να αποζημιωθεί η εκκένωση μιας πόλης για δεκαετίες. Εξάλλου, εύκολα φαντάζεται κανείς περιστάσεις όπου η αγανάκτηση ή ο πανικός ενός βαριά χτυπημένου κοινωνικού σώματος μπορεί να καταλήξουν «φυσιολογικά» στη λήψη έκτακτων μέτρων.

Η χρήση της πυρηνικής ενέργειας, αν και «ειρηνική» επιβλήθηκε και αναπτύχθηκε σε στενή αλληλεξάρτηση με τις στρατιωτικές εφαρμογές, ενώ σήμερα συμβάλλει στην καθυστέρηση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πολλές κοινωνίες με προωθημένη οικολογική συνείδηση, όπως η γερμανική, έχουν αποφασίσει την πλήρη αποδέσμευση από την πυρηνική ενέργεια.

Οι παραγγελίες για νέα πυρηνικά
εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού είχαν σταματήσει σε όλο τον κόσμο επί χρόνια, επειδή υπήρχαν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, το άλυτο πρόβλημα των ραδιενεργών αποβλήτων και ο φόβος από το δυστύχημα στο Τσερνομπίλ. Με τον καιρό όμως ο φόβος ξεχνιέται και η πυρηνική ενέργεια τείνει να αναπτυχθεί στον ΤρίτοΚόσμο.
Εκεί ο δυνητικός κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος, διότι πιθανότατα θα περιοριστούν τα δαπανηρά προστατευτικά μέτρα, ενώ η αξιοπιστία των ελεγκτικών αρχών είναι αμφίβολη. Η αναθέρμανση του πυρηνικού ενδιαφέροντος τροφοδοτείται από την πίεση των κατασκευαστριών εταιρειών προς τους κρατικούς μηχανισμούς, από τις προσπάθειες πολιτικής και οικονομικής απεξάρτησης από το πετρέλαιο, αλλά και από τον κρυφό στόχο πολλών χωρών να αποκτήσουν πυρηνικό οπλοστάσιο.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ


αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki

Ηλεκτρικό ρεύμα από τα παράθυρα


Πρωτοποριακή τεχνική μετατρέπει τα τζάμια των σπιτιιών σε ηλιακούς συλλέκτες


Στα σπίτια του μέλλοντός μας τα τζάμια θα μπορούν να παράγουν όλη την ηλεκτρική ενέργεια που χρειαζόμαστε, χρησιμοποιώντας το φως του ήλιου. Μια νέα τεχνική κάνει τους ηλιακούς συλλέκτες πιο αποδοτικούς και πιο φθηνούς.

Ένας νέος τύπος ηλιακών συλλεκτών που επιτρέπει στο φως να περνά από μέσα τους σαν να είναι τζάμι δημιουργήθηκε από επιστήμονες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είναι 10 φορές πιο ισχυρός από τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής ηλιακής ενέργειας. Η ανακάλυψη αυτή δημιουργεί ελπίδες ότι με τη χρήση τζαμιών και ελάχιστες κατασκευαστικές αλλαγές μπορεί να παραχθεί η ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία του σπιτιού, αν και οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμα καταλήξει στο πόσα χρήματα χρειάζονται για τη μετατροπή μιας οικίας σε γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Αντί να καλύπτεται ολόκληρος ο ηλιακός συλλέκτης με ηλιακά κύτταρα- ακριβούς ημιαγωγούς που μετατρέπουν το φως του ήλιου σε ηλεκτρική ενέργεια-, ο νέος συλλέκτης δουλεύει πάνω στην αρχή της συγκέντρωσης του φωτός και της ενέργειας στις άκρες του πλαισίου από υαλοπίνακα, τα οποία στη συνέχεια συλλέγονται από τα ηλιακά κύτταρα. Επιστήμονες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) δήλωσαν ότι ο νέος «ηλιακός συλλέκτης» είναι κατασκευασμένος από μια ταινία οργανικών μορίων τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν πάνω σε τζάμια ή άλλες επιφάνειες εκτεθειμένες στο ηλιακό φως. Αυτό επιτρέπει στο φως να τα διαπερνά, ακόμα και εάν χρησιμοποιείται προκειμένου να παραχθεί ενέργεια. Σημαίνει επίσης ότι τα ακριβά ηλιακά κύτταρα πρέπει να τοποθετηθούν μόνο στις άκρες της επιφάνειας συλλογής του φωτός και έτσι δεν χρειάζεται να ακολουθούν τις κινήσεις του ήλιου για να παράγουν τη μεγαλύτερη δυνατή ενέργεια.

Το κόστος

«Το φως συγκεντρώνεται πάνω σε μια μεγάλη περιοχή (όπως ένα παράθυρο) και συλλέγεται στις άκρες. Το κόστος της φωτοβολταϊκής δύναμης μπορεί να περιορισθεί με οργανικούς ηλιακούς συλλέκτες», δήλωσε ο καθηγητής Μαρκ Μπάλντο, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του ΜΙΤ. Οι υπάρχοντες ηλιακοί συλλέκτες πρέπει να ακολουθούν την πορεία του ήλιου στη διάρκεια της ημέρας προκειμένου να παράγουν τη μεγαλύτερη δυνατή ενέργεια. Γι΄ αυτόν τον λόγο συχνά διαθέτουν ακριβούς κινητούς καθρέφτες και είναι δύσκολη και χρονοβόρα η συντήρησή τους, παρατηρεί ο Μπάλντο. «Επίσης», προσθέτει, «τα ηλιακά κύτταρα στο εστιακό σημείο των καθρεφτών πρέπει να ψυχραίνονται και ολόκληρο το σύστημα σπαταλά χώρο γύρω από την περίμετρο προκειμένου να αποφευχθεί η σκίαση γειτονικών συλλεκτών».

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Οι βαφές απορροφούν το φως

Ο ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ του ΜΙΤ περιλαμβάνει μείγμα δύο ή περισσοτέρων βαφών με τις οποίες καλύπτεται ο υαλοπίνακας. Αυτές οι βαφές απορροφούν το φως σε ένα φάσμα διαφορετικών μήκων κύματος, τα οποία μετά επανεκπέμπονται σε διαφορετικό μήκος κύματος και μεταφέρονται κατά μήκος του τζαμιού στα ηλιακά κύτταρα που βρίσκονται στο πλαίσιο. Ο Τζον Μάπελ, ένας εκ των ερευνητών του ΜΙΤ που εργάστηκε σε αυτό το σχέδιο, δήλωσε ότι το κόλπο ήταν να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να δεκαπλασιαστεί η ποσότητα της ενέργειας που μετέτρεπαν τα ηλιακά κύτταρα. Η ηλιακή ενέργεια θεωρείται ένα από τα πιο καθαρά είδη ενέργειας, όμως στα μειονεκτήματά της περιλαμβάνεται το σχετικά υψηλό κόστος τοποθέτησης φωτοβολταϊκών κυττάρων στα σπίτια και τα κτίρια. Πρόβλημα υπάρχει επίσης όταν τοποθετούνται σε χώρες στις οποίες δεν υπάρχει μεγάλη ηλιοφάνεια, κυρίως την περίοδο του χειμώνα.
διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Στόχοι της δραστηριότητας είναι να ενημερωθούν οι μαθητές γενικά για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από εναλλακτικές πηγές ενέργειας, να είναι σε θέση να κατηγοριοποιούν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία αυτού του φαινομένου αλλά και να ευαισθητοποιηθούν για περιβαλλοντικά ζητήματα.
Η δραστηριότητα αυτή, βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν γνωστικές δεξιότητες, όπως το να αναγνωρίζουν ως βασικό θέμα τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις εφαρμογές της παραγωγής ενέργειας στη ζωή μας και πώς αυτό επηρεάζει την ποιότητα της ζωής μας. Επιπλέον, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα, εφόσον τα άρθρα είναι πλούσια σε ορολογίες, να μαθαίνουν έννοιες που διαφορετικά θα χρειάζονταν πολλές διδακτικές ώρες για να τις διαπραγματευτούν και να τις κατανοήσουν μέσα στην τάξη ή που δε θα τις διδάσκονταν καθόλου.


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

Με τη συζήτηση και την αντιπαράθεση επιχειρημάτων, οι μαθητές εμπλέκονται σε ένα παιχνίδι ρόλων εκπροσωπώντας τους διάφορους φορείς και ταυτόχρονα ασκούνται στην τεχνική της επιχειρηματολογίας και στη λήψη αποφάσεων για θέματα επιστημονικού περιεχομένου που αφορούν την ποιότητα της ζωής τους. Οι μαθητές μπορεί να συμφωνούν με την άποψη που στηρίζει ο ρόλος τους, αλλά μπορεί και ο ρόλος να είναι εντελώς αντίθετος με τις απόψεις τους.
Όσον αφορά τους μαθητές που στο πλαίσιο αυτού του παιχνιδιού ρόλων στηρίζουν μια άποψη που είναι κόντρα στις προσωπικές τους απόψεις, μπαίνοντας στη θέση των αντιπάλων τους, γνωρίζουν καλύτερα τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της επιχειρηματολογίας τους και αυτό βοηθά να έχουν μια καλύτερη επιχειρηματολογία στο μέλλον στις προσωπικές τους διεκδικήσεις. Επιπλέον, το παιχνίδι των ρόλων, αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες αντιλαμβάνονται τα κοινωνικά φαινόμενα, τα οποία σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας που συζητιέται στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης των επιχειρημάτων, καθώς και τον τρόπο που αντιδρούν σ’αυτά. Επιπλέον, οξύνονται οι ικανότητες έκφρασης, παρατήρησης και ανάλυσης, ενώ οι μαθητές εκπαιδεύονται στην έκθεση της πολυπλοκότητας των πραγματικών προβλημάτων, όπως προκύπτουν μέσα από τη συζήτηση. Ταυτόχρονα, οι μαθητές επαναξιολογούν τις διαφορετικές θέσεις τους και αυξάνεται ο βαθμός που κατανοούν την πραγματική συμμετοχή στις αληθινές καταστάσεις της ζωής, εφόσον μελετούν τα ζητήματα από όλες τις πλευρές.
Εκτός αυτού, οι μαθητές αναπτύσσουν και μεταγνωστικές δεξιότητες, όπως την ικανότητα παρατήρησης, σύγκρισης και σχολιασμού των διαφόρων πεδίων, καταστάσεων και διαδικασιών, όπου επιστήμη και κοινωνία αλληλεπιδρούν και αλληλοδιαμορφώνονται και αυτό φαίνεται μέσα από τη συζήτηση που γίνεται στην τάξη για τη διάκριση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από εναλλακτικές πηγές ενέργειας και την επίδραση που αυτή η εφαρμογή έχει στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής μας.
Επιπλέον, καλλιεργείται η στάση του ακροατή – συζητητή και επιχειρείται η διαμόρφωση μιας στάσης ευαισθησίας σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα των μελλοντικών πολιτών μπροστά στις αποφάσεις οργανισμών και κυβερνήσεων σε ότι αφορά θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος. Γενικά, επιχειρείται η διαμόρφωση μιας ενεργητικής στάσης των μελλοντικών πολιτών (μαθητών) απέναντι στα διάφορα θέματα που αφορούν τη ζωή τους, ώστε να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το μέλλον τους.
Θέλουμε επίσης να τονίσουμε και τη σημασία της δραστηριότητας σε θέματα που αφορούν την δημοκρατική αλληλεπίδραση της επιστήμης με την κοινωνία. Η αντιπαράθεση επιχειρημάτων μέσα στην τάξη για ζητήματα, όπως η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, που επηρεάζει με τον πλέον καθοριστικό τρόπο την καθημερινή μας ζωή, βοηθά στην ανάπτυξη τεχνικών επιχειρηματολογίας και στην άσκηση στη λήψη αποφάσεων, εκπαιδεύοντας τους μαθητές, στα πλαίσια της λειτουργίας τους ως ενεργοί πολίτες, να είναι ενεργά μέλη στη σύγχρονη δημοκρατία. Δηλαδή, να είναι ικανοί να παρακολουθούν και να εμπλέκονται και οι ίδιοι σε συζητήσεις επιστημονικού περιεχομένου που αφορούν την ποιότητα ζωής τους, όπως τα θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος. Η καλλιέργεια μιας τέτοιας στάσης αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοκρατία στο άμεσο μέλλον. Εάν οι πολίτες δεν είναι ενημερωμένοι, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν εξελίξεις που αφορούν τη ζωή τους και αφήνουν να παίρνονται αποφάσεις ερήμην τους, αποδυναμώνοντας έτσι το περιεχόμενο της δημοκρατίας. Για να μπορούν να συμμετέχουν στις συζητήσεις αυτές, θα πρέπει να ασκηθούν στην τεχνική της συζήτησης, δηλαδή να ακούν προσεκτικά το συνομιλητή τους, να προβάλλουν αντεπιχειρήματα με στόχο να πείσουν και όχι να επιβάλλουν τη δική τους άποψη. Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους βασικούς λόγους, αν όχι ο βασικός, που επιλέξαμε να εντάξουμε στην εργασία μας αυτή τη δραστηριότητα, καθώς θεωρούμε ότι τα παιδιά είναι αναγκαίο να εκπαιδεύονται στις τακτικές της συζήτησης από μικρή ηλικία.


χάρτης εννοιών

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki

μια διδακτική πρόταση από
τον Τσομπανίδη Γρηγόρη και την Χαλβατζή Αλεξάνδρα

More pages