αντιπαράθεση επιχειρημάτων για το μύθο των Δροσουλιτών


Το Φραγκοκάστελοο μύθος των Δροσουλιτών - atlaswiki


οργάνωση της δραστηριότητας

Τα παιδιά χωρίζονται σε τρεις ομάδες και αναλαμβάνουν έναν από τους παρακάτω ρόλους: Επιστήμονες, υποστηρικτές του θρύλου και δημοσιογράφοι. Σε κάθε ομάδα ο εκπαιδευτικός δίνει το κατάλληλο υλικό και εξηγεί τι πρόκειται να γίνει. Αφού δοθεί ο χρόνος για να μελετήσει η κάθε ομάδα τα χαρακτηριστικά του ρόλου της, ξεκινάει μια αντιπαράθεση επιχειρημάτων-συζήτηση. Στο τέλος που θα έχουν αναπτυχθεί όλες οι απόψεις τα παιδιά καλούνται να ψηφίσουν υπέρ μιας εκδοχής: της επιστημονικής ή αυτής του θρύλου. Διευκρινίζουμε ότι δεν υπάρχουν νικητές και χαμένοι και ότι τα παιδιά ψηφίζουν άσχετα από το ρόλο που κλήθηκαν να παίξουν.
Η δραστηριότητα μπορεί να ολοκληρωθεί εντός δύο διδακτικών ωρών (την πρώτη ώρα να γίνει η μελέτη των κειμένων και του υλικού, και τη δεύτερη η αντιπαράθεση ανάμεσα στις ομάδες).


διδακτικό υλικό

Το διδακτικό υλικό περιλαμβάνει εικόνες, κείμενα καθώς και βίντεο (τα οποία μπορούν να αντληθούν απόεδώ) ώστε να υπάρχει ποικιλία και να είναι περισσότερο ενδιαφέρον.
Στην ομάδα των επιστημόνων παρέχουμε πληροφορίες για την επιστημονική ερμηνεία του φαινομένου και στοιχεία για τον αντικατοπτρισμό και τη γεωμορφολογία της περιοχής του Φραγκοκάστελου. Φροντίζουμε να γίνουν κατανοητά τα χαρακτηριστικά του λόγου των επιστημόνων καθώς τα ίδια τα παιδιά θα κληθούν να τα αναπαράγουν. Τέτοια είναι η επίκληση στη λογική, στην αυθεντία, τα σαφή επιχειρήματα που στηρίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και έρευνες κτλ.
Στην ομάδα των υποστηρικτών του θρύλου, δίνουμε έναν φάκελο με την περιγραφή του θρύλου και ιστορικές αναφορές για τη μάχη που διεξήχθη καθώς και για τον Χατζιμηχάλη Νταλιάνη. Να σημειώσουμε ότι τα παιδιά της ομάδας αυτής μπορούν να αναλάβουν ειδικότερους ρόλους (ντόπιοι, ηλικιωμένοι, προληπτικοί κλπ).
Τέλος, η ομάδα των δημοσιογράφων αναλαμβάνει την ευθύνη του συντονισμού της συζήτησης με τις ερωτήσεις που διατυπώνει για να αναπτυχθούν όλες οι απόψεις ισάξια. Σε αυτή την ομάδα δίνονται οδηγίες που αφορούν τους κανόνες για έναν εποικοδομητικό και δημοκρατικό διάλογο καθώς και τα βασικά στοιχεία των φακέλων των παραπάνω ομάδων. Τα παιδιά μπορούν να κάνουν μια προεργασία με την ομάδα τους, όπου θα στήσουν τις κυριότερες ερωτήσεις κάνοντας ταυτόχρονα μια πρόβλεψη για την πιθανή απάντηση που θα λάβουν.


στάσεις και δεξιότητες

Οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους και έτσι καλλιεργούν την ευρηματικότητα, τη δημιουργικότητα και φαντασία τους. Αναπόφευκτα, μέσα από την αντιπαράθεση επιχειρημάτων καλλιεργείται η ικανότητα διαλόγου και η συνεργατικότητα. Καλούνται να κρίνουν την εγκυρότητα και σαφήνεια των επιχειρημάτων των άλλων παιδιών και με λογικές προτάσεις να αντιδιαστέλουν τα δικά τους. Εξοικειώνονται με την πολυφωνία που είναι βασικό χαρακτηριστικό μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Τέλος, αναγνωρίζουν τις ουσιαστικές διαφορές μεταξύ της επιστημονικής θεωρίας και της δοξασίας σε σχέση τόσο με τη δομή όσο και με το περιεχόμενο των επιχειρημάτων που διατυπώνονται σε κάθε περίπτωση.
Άλλοι στόχοι της δραστηριότητας είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες:

  • Να κατανοήσουν το φυσικό φαινόμενο του αντικατοπρισμού
  • Να διακρίνουν τον επιστημονικό από τον απλά αληθοφανή λόγο
  • Να μπορούν να σταθούν κριτικά απέναντι στην πληροφορία
  • Να αντιληφθούν το ρόλο της παράδοσης στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης
  • Να είναι ικανοί να συμμετέχουν σε ένα δημοκρατικό διάλογο
  • Να δέχονται τη διαφορετικότητα και την πολυφωνία των απόψεων
  • Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικότητας

μια διδακτική πρόταση από
τη Γκουντούλα Βασιλική και την Ξυνογαλά Χριστίνα

More pages