αντιπαραθεση επιχειρημάτων για την κλωνοποίηση (3)


αντιπαραθεση επιχειρημάτων για την κλωνοποίηση (3) - atlaswiki αντιπαραθεση επιχειρημάτων για την κλωνοποίηση (3) - atlaswiki
Αρχικά, οι μαθητές μας θα χωριστούν σε τρεις ομάδες με δική τους επιλογή και αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα
στην συγκρότηση των ομάδων, τότε επεμβαίνουμε για να το αντιμετωπίσουμε.
Στη συνέχεια, καθεμιά από τις ομάδες επιλέγει έναν κλειστό φάκελο μέσα στον οποίο
βρίσκεται ο ρόλος που πρέπει να υιοθετήσουν και η ανάλογη θέση που είναι αναγκαίο να στηρίξουν.
Η αντιπαράθεση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού ρόλων, όπου οι μαθητές μας εκπροσωπούν
μια θέση που πιθανόν να μην είναι υπέρμαχοι αυτής. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μας ασκούνται στην τεχνική
της επιχειρηματολογίας καθώς είναι αναγκαίο να αναπτύξουν τα δικά τους επιχειρήματα για την υποστήριξη της θέσης τους και για να πείσουν τους συνομιλητές τους για την ορθότητα των απόψεών τους.
Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες που έχουν δημιουργηθεί στηρίζουν η μια τα πλεονεκτήματα της κλωνοποίησης και η άλλη τα μειονεκτήματά της, ενώ η τρίτη ομάδα είναι πολίτες που καλούν σε συζήτηση τις αντιμαχόμενες πλευρές και είναι συγχρόνως και οι συντονιστές της συζήτησης.
Έπειτα, δίνουμε στους μαθητές μας ανάλογα με την ομάδα που εκπροσωπούν τα άρθρα που έχουμε
βρει τα οποία παρουσιάζουν τα θετικά αλλά και τα αρνητικά της κλωνοποίησης.
Είναι σαφές ότι τα άρθρα που έχουμε επιλέξει για την συζήτηση είναι στον ίδιο βαθμό
φορτισμένα με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα έτσι ώστε να υπάρχει ισορροπία στην συζήτηση.
Αυτό είναι εφικτό αν σε καμιά από τις ομάδες δεν δώσουμε την πολιτικά ορθή λύση καθώς στόχος μας
είναι αυτή να προταθεί από τους ίδιους τους μαθητές μας.
Στο μεταξύ, δίνουμε λίγο χρόνο στους μαθητές μας ώστε να μελετήσουν το υλικό που έχουν στα χέρια τους, να συζητήσουν μεταξύ τους,
να συνεργαστούν και να προετοιμάσουν την επιχειρηματολογία τους. Όταν οι ομάδες των μαθητών είναι έτοιμες,
τότε ξεκινά η αντιπαράθεση επιχειρημάτων που συντονίζεται από τους ίδιους και συγκεκριμένα από την ομάδα των πολιτών.
Μέσα από την αντιπαράθεση επιχειρημάτων γίνεται κατανοητό το θέμα που διαπραγματευόμαστε πιο εύκολα και οι μαθητές μας αντιλαμβάνονται έννοιες της κλωνοποίησης που είναι δυσνόητες ιδιαίτερα για παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού.

χρονική διάρκεια

Η δραστηριότητα της αντιπαράθεσης επιχειρημάτων θα διαρκέσει περίπου δύο διδακτικές ώρες. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας τα δέκα πρώτα λεπτά τα αφιερώνουμε στον χωρισμό των μαθητών μας σε ομάδες, ο οποίος γίνεται με δική τους επιλογή. Στη συνέχεια, οι ομάδες επιλέγουν έναν φάκελο και ταυτόχρονα και τον ρόλο που θα υιοθετήσουν. Έπειτα, μοιράζουμε στους μαθητές μας τα άρθρα που έχουμε επιλέξει ανάλογα με την ομάδα που εκπροσωπούν και τους αφήνουμε μέχρι το τέλος της διδακτικής ώρας(χρονικό διάστημα περίπου 30 λεπτών) για να προετοιμαστούν και να οργανώσουν τα επιχειρήματά τους και τις ερωτήσεις τους προς τις άλλες ομάδες. Στη δεύτερη διδακτική ώρα οι μαθητές μας συζητούν εκθέτοντας τα επιχειρήματα τους και τις ερωτήσεις τους στους συνομιλητές τους .Η αντιπαράθεση επιχειρημάτων θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά και στα 15 λεπτά που απομένουν θα γίνει και με τη δική μας συμμετοχή μια συζήτηση για την πολιτικά ορθή λύση.

διδακτικό υλικό

Το διδακτικό υλικό που παρέχουμε στους μαθητές μας για την πραγματοποίηση της αντιπαράθεσης επιχειρημάτων είναι ένα φύλλο εργασίας που καθοδηγεί τις ομάδες μας για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν για την δραστηριότητα αυτή. Στο φύλλο εργασίας οι οδηγίες που δίνουμε στους μαθητές μας είναι σε γλώσσα και λεξιλόγιο που αρμόζει στην ηλικία τους έτσι ώστε να είναι κατανοητές. Αν, ωστόσο, υπάρξει κάποιο πρόβλημα και κάποια ομάδα δεν κατανοεί κάτι από τις οδηγίες, επεμβαίνουμε για να λύσουμε τις απορίες. Ακόμη, οι χάρτες εννοιών που αποτελούν μεταγνωστικά εργαλεία για την οργάνωση της γνώσης, μπορούν να θεωρηθούν ως κατ’ εξοχήν διδακτικό υλικό καθώς με σαφή και συνοπτικό τρόπο παρουσιάζουν θεμελιώδεις έννοιες για την κατανόηση της κλωνοποίησης που πιθανόν να είναι δυσνόητες για τους μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού. Τέλος , τα άρθρα που μοιράζονται στους μαθητές για να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους συνιστούν διδακτικό υλικό.

φύλλο εργασίας

1.Επιλέξτε έναν από τους τρεις φακέλους που βρίσκεται πάνω στο τραπέζι.
2.Στο φάκελό σας βρήκατε μία από τις ακόλουθες φράσεις:

Υποστηρικτές της κλωνοποίησης
Αντίθετοι στην κλωνοποίηση
Πολίτες

3α. Αν ο φάκελός σας γράφει <<υποστηρικτές της κλωνοποίησης>>, τότε είστε εκπρόσωποι μιας ομάδας πολιτών που υποστηρίζει ότι η κλωνοποίηση έχει περισσότερα πλεονεκτήματα παρά μειονεκτήματα. Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και συζητήστε μεταξύ σας προκειμένου να καταλήξετε στα επιχειρήματα υπέρ της κλωνοποίησης, ώστε να πείσετε τους συνομιλητές σας για την ορθότητα των απόψεών σας. Φτιάξτε ένα κείμενο το οποίο κάποιος από εσάς θα παρουσιάσει δημόσια και προετοιμαστείτε για τυχόν ερωτήσεις που θα δεχτείτε από αυτούς που αντιτάσσονται στην κλωνοποίηση ή από τους πολίτες.

3β. Αν ο φάκελός σας γράφει <<αντίθετοι στην κλωνοποίηση>>, τότε είστε εκπρόσωποι μιας ομάδας πολιτών που αντιτάσσονται στην κλωνοποίηση. Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και συζητήστε μεταξύ σας προκειμένου να καταλήξετε στα επιχειρήματα κατά της κλωνοποίησης. Φτιάξτε ένα κείμενο το οποίο κάποιος από εσάς θα παρουσιάσει δημόσια και προετοιμαστείτε για ερωτήσεις που θα δεχτείτε από τους υπέρμαχους της κλωνοποίησης ή από τους πολίτες.

3γ.Αν ο φάκελός σας γράφει πολίτες, τότε πρέπει να συντάξετε μια σειρά από ερωτήσεις που θα απευθύνονται σε καθεμιά από τις παραπάνω ομάδες και να γράψετε ένα κείμενο για τη λύση που θεωρείται πολιτικά ορθή αλλά και εφικτή.

4. Κατά τη διάρκεια της δημόσιας αντιπαράθεσης επιχειρημάτων, προσπαθήστε να ακούτε προσεκτικά τους συνομιλητές σας, να διατυπώνετε ξεκάθαρα τις ερωτήσεις και τις απόψεις σας και να συνδέετε το θέμα που θέτετε για συζήτηση με το θέμα που προηγήθηκε.

πλεονεκτήματα :
Οι βελτιωμένες ράτσες ζώων και ειδών φυτών. Η κλωνοποίηση μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία ζώων και φυτών που θα είναι ανθεκτικά στις ασθένειες.
  • Τα βελτιωμένα προϊόντα. Με την κλωνοποίηση μας δίνεται η δυνατότητα να παράγουμε τρόφιμα με βελτιωμένη θρεπτική αξία.
  • Η δημιουργία ιστών-όπως αγγείων ή δέρματος-και κατ' επέκταση οργάνων καρδιάς νεφρών-που θα δώσουν άλλη διάσταση στις μεταμοσχεύσεις.
  • Επιπλέον είναι πιο εύκολο και πιο αποτελεσματικό να δημιουργήσουμε ζώα που θα παράγουν τις συγκεκριμένες πρωτεΐνες που θέλουμε για τη θεραπεία κάποιων ασθενειών.
Το απεριόριστο πεδίο μελετών και εμπεριστατωμένων ερευνών.
Με την κλωνοποίηση μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σειρά από γενετικά πανομοιότυπα ζώα,
πάνω στα οποία μπορούμε να μελετήσουμε την επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων
στα γονίδια και τους μηχανισμούς γήρανσης μέχρι τις μεταλλάξεις των γονιδίων της καρκινογένεσης.

Η χρήση της κλωνοποίησης ζώων για παραγωγή τροφίμων (κρέατος και γάλακτος) στοχεύει,
σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, στην παραγωγή ζώων με βελτιωμένα χαρακτηριστικά όπως υψηλή κρεατοπαραγωγή και γαλακτοπαραγωγή

βήματα προς την κλωνοποίηση του ανθρώπου
η προσέγγιση από την «αμιγώς ηθική» σκοπιά
επιχειρήματα υπέρ

α) Η αναπαραγωγική κλωνοποίηση δεν είναι παρά ένας ακόμη τρόπος αναπαραγωγής, απόλυτα συμβατός με το δικαίωμα στην αναπαραγωγή. Αφού η διαμόρφωση της προσωπικότητας εξαρτάται κυρίως από περιβαλλοντικούς παράγοντες, ο «κλώνος» θα αναπτύξει ούτως ή άλλως τη δική του αυτόνομη προσωπικότητα, επομένως δεν θίγεται η ανθρώπινη αξία του. Με αυτό το δεδομένο, ο γενετικός «σχεδιασμός» των εξωτερικών χαρακτηριστικών του είναι απόλυτα θεμιτός, ακριβώς ως έκφραση της άσκησης του παραπάνω δικαιώματος. Ακόμη περισσότερο: ο σχεδιασμός αυτός αποτελεί σοβαρή απόδειξη του ότι η επιθυμία κάποιου να αποκτήσει ένα παιδί είναι έλλογη, υπό την έννοια ότι δεν αφήνει την αναπαραγωγή «στην τύχη».

β) Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί τον μόνο τρόπο να αποκτήσει φυσικούς απογόνους ένας μη γόνιμος άνδρας: ακόμη και αυτός δεν πρέπει να στερείται το θεμελιώδες δικαίωμα στην αναπαραγωγή.

γ) Η αναπαραγωγική κλωνοποίηση, ως «σχεδιασμένη τεκνοποιία» αποδεικνύει τον υπέρτατο βαθμό αγάπης του γονέα προς το παιδί. Κατ’ αναλογία προς την «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν» δημιουργία του ανθρώπου, εκφράζει κατ’ εξοχήν ιδίως τη χριστιανική προσέγγιση.

δ) Η κλωνοποίηση δεν μπορεί να αποκλεισθεί ως μέθοδος αναπαραγωγής, αφού, θεωρητικά, ενδέχεται να απομείνει ως ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει το ανθρώπινο είδος από μια ολοκληρωτική καταστροφή. Αν, π.χ., υποτεθεί ότι τότε θα απέμεναν μόνον ελάχιστες γυναίκες από το σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού, μόνο με την εφαρμογή της μεθόδου θα υπήρχαν ελπίδες να μην αφανισθεί το είδος. Μπροστά σε ένα τέτοιο ακραίο ενδεχόμενο, κάθε άλλο επιχείρημα «αρχής» υποχωρεί.

Η θεραπευτική κλωνοποίηση και η χρήση εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων πιθανόν να φέρει τεράστια οφέλη σε ανθρώπους που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. Η θεραπευτική κλωνοποίηση δεν έχει σαν στόχο τη δημιουργία ανθρώπινων γενετικών αντιγράφων, αλλά έχει σαν σκοπό τη δημιουργία ιστών και πιθανόν, οργάνων στο εργαστήριο, οι οποίοι θα είναι απόλυτα συμβατοί με τον δέκτη του μοσχεύματος. Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί η διαφορά ανάμεσα στην θεραπευτική και στην αναπαραγωγική κλωνοποίηση. Στη θεραπευτική κλωνοποίηση, ο στόχος δεν είναι η δημιουργία ενός γενετικά πανομοιότυπου ανθρώπου, αλλά η δημιουργία κυττάρων, ιστών για την καταπολέμηση ασθενειών.

αντιπαραθεση επιχειρημάτων για την κλωνοποίηση (3) - atlaswiki

υλικό για αυτούς που είναι αντίθετοι στην κλωνοποίηση

μειονεκτήματα:
Οι συγγενείς ανωμαλίες που πιθανόν να δημιουργηθούν. Αν πάρουμε ως δεδομένο πως οι μωνοζυγωτικοί δίδυμοι έχουν διπλάσιες πιθανότητες από τα υπόλοιπα αδέλφια να παρουσιάσουν κάποιες ανατομικές ή γενετικές ανωμαλίες, βλέπουμε πώς ακόμη κι όταν η κλωνοποίηση γίνεται μέσω της φυσικής διαδικασίας, διπλασιάζεται ο κίνδυνος εμφάνισης προβλημάτων.

  • Τα πολύ χαμηλά-τουλάχιστον προς το παρόν-ποσοστά επιτυχίας της κλωνοποίησης με κυτταρική καλλιέργεια που κυρίως ενδιαφέρει τους επιστήμονες καθώς η μέθοδος αυτή δίνει τη δυνατότητα μαζικής παραγωγής κλώνων.
  • Εξάλειψη της ποικιλομορφίας. Ένας από τους λόγους που τα θηλαστικά και γενικότερα τα ανώτερα ζώα έχουν επιβιώσει και κυριαρχήσει στη Γη, είναι η ποικιλομορφία τους. Αν προχωρήσουμε στην απόλυτη κλωνοποίηση των ειδών είναι σαν να προδιαγράφουμε τα τέλος μας. Είναι κάτι που επανειλημμένος έχει τονίσει και ο επιστημονικός "πατέρας" της Ντόλυ, ο οποίος μάλιστα συνιστά ότι σε ένα κοπάδι κλωνοποιημένων ζώων, ο αριθμός των γενετικά πανομοιότυπων οργανισμών δεν πρέπει να ξεπερνά το 5% του συνολικού αριθμού των ζώων.
Κακή χρήση της κλωνοποίησης. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει, να αποτρέψει ή να δημιουργήσει τις ασφαλιστικές εκείνες δικλίδες για την περιορισμένη ή συγκεκριμένη χρήση της κλωνοποίησης. Στην ιστορία της ανθρωπότητας έχουν καταγραφεί κατά καιρούς δεκάδες ονόματα τρελών επιστημόνων, εκκεντρικών εκατομμυριούχων και παρανοϊκών ηγεμόνων που ήταν έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να εξασφαλίσουν την κυριαρχία τους ή την υστεροφημία τους.
Ακόμη ,οι συχνότερες ανωμαλίες που έχουν περιγραφεί σε κλωνοποιημένα ζώα είναι οι ακόλουθες:

- Τα ζώα αυτά έχουν συνήθως πολύ μεγάλο μέγεθος κατά το εμβρυικό στάδιο
- Έχουν προβλήματα στον πλακούντα
- Έχουν σοβαρά προβλήματα στους πνεύμονες και στην καρδιά
- Ανωμαλίες του εγκεφάλου
- Ανωμαλίες των νεφρών
- Ανωμαλίες του ανοσοποιητικού συστήματος που αποτελεί το βασικό σύστημα άμυνας του οργανισμού
- Παρά το γεγονός ότι στα ζώα είναι δύσκολο να τεκμηριωθούν, εντούτοις έχουν παρατηρηθεί αλλαγές στη συμπεριφορά και στην ψυχολογία των κλωνοποιημένων ζώων.

βήματα προς την κλωνοποίηση του ανθρώπου

επιχειρήματα κατά

α) Η κλωνοποίηση ξεπερνά τα όρια του δικαιώματος στην αναπαραγωγή, στοχεύοντας στην «παραγωγή αντιγράφων» εκείνου που το ασκεί, με σκοπό είτε την ικανοποίηση δικών του ναρκισσιστικών τάσεων είτε τον απόλυτο έλεγχο της ζωής των «κλώνων»: στο όνομα ενός κακώς νοούμενου δικαιώματος, υποβαθμίζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αφού ο «κλώνος» χρησιμοποιείται ως απλό «μέσον» για την επιδίωξη άλλων σκοπών

β) Η κλωνοποίηση ως ασεξουαλικός τρόπος αναπαραγωγής (όπου δεν ανασυνδυάζεται το DNA) περιορίζει τη γενετική ποικιλότητα του ανθρώπινου είδους. Έτσι, εφ’ όσον διαδοθεί, είναι πιθανόν ο άνθρωπος να στερηθεί την ικανότητα προσαρμογής στη διαδικασία της εξέλιξης, με συνέπεια το σταδιακό βιολογικό του εκφυλισμό

γ) Η κλωνοποίηση, ως επιλογή φύλου και άλλων χαρακτηριστικών, αποτελεί μέθοδο ευγονικής, που θα οδηγήσει σε αθέμιτες για μια κοινωνία ισότητας κοινωνικές διακρίσεις

δ) Η γνώση του προκαθορισμού των χαρακτηριστικών επιβαρύνει καίρια και διαρκώς την προσωπικότητα του «κλώνου».
Αυτός είναι μεν ισότιμο υποκείμενο της ανθρώπινης αξίας – επομένως «φύσει» αυτόνομος – φέρει όμως το βάρος να αποδεικνύει σε όλη του τη ζωή τη διαφορετικότητά του από το «πρωτότυπο». Η μέθοδος θίγει έτσι τη «μοναδικότητα» κάθε ανθρώπου, ως αναγκαία προϋπόθεση της πρακτικής απόλαυσης της αυτονομίας του

ε) Αν αποδεχθούμε τη μέθοδο, τότε θα υπάρξει κίνδυνος αναστάτωσης στο σύστημα της συγγένειας και στις οικογενειακές σχέσεις.
Ο κλώνος, π.χ. μπορεί να είναι ταυτόχρονα «παιδί» αλλά και «γονέας» ή «αδελφός» του γεννήτορα,
στην περίπτωση που το σωματικό κύτταρο από το οποίο δημιουργήθηκε ανήκει σε κάποιον από τους τελευταίους,
αφού η γενετική ταυτότητα θα είναι κοινή.


αντιπαραθεση επιχειρημάτων για την κλωνοποίηση (3) - atlaswiki

υλικό για την ομάδα των πολιτών

- Όσο η «στάθμη της τεχνικής» δεν έχει ακόμη φθάσει να δώσει επιτυχή, βάσει επιστημονικών κριτηρίων,
δείγματα αναπαραγωγικής κλωνοποίησης σε οργανισμούς με ανάλογη προς τον άνθρωπο βιολογική ιδιοσυστασία (θηλαστικά),
η απαγόρευση της μεθόδου όχι απλώς είναι δικαιολογημένη, αλλά επιβάλλεται από ηθικοκοινωνική σκοπιά.
Σε διαφορετική περίπτωση, η εφαρμογή της μεθόδου στον άνθρωπο θα σήμαινε ανεπίτρεπτο πειραματισμό,
αντίθετο με την ανθρώπινη αξία, ιδίως της γυναίκας που θα κυοφορούσε το έμβρυο.
- Αν η τεχνολογία εξασφαλίσει στο μέλλον την επιτυχία της μεθόδου, τότε μόνον είναι αποφασιστικός
ο «αμιγώς» ηθικός προβληματισμός, στον οποίον εμφανίζονται τα αντίθετα επιχειρήματα που προεκτέθηκαν.
- Κατά μία άποψη, ο «αμιγώς» ηθικός προβληματισμός δεν πρόκειται να εμποδίσει την εφαρμογή της
μεθόδου εάν εξασφαλισθεί η αξιοπιστία της μεθόδου και το οικονομικό κίνητρο αποδειχθεί ισχυρό.
- Κατ’ άλλη άποψη, στο μέτρο που η ίδια η έρευνα για την αναπαραγωγική κλωνοποίηση μπορεί να επηρεασθεί από τη
μελλοντική προοπτική της εφαρμογής της μεθόδου στον άνθρωπο, θα ήταν χρήσιμο να συζητηθούν – έστω κατ’ αρχήν – και τα «αμιγώς»
ηθικά επιχειρήματα. Από τα τελευταία βαρύνουν καθοριστικά τα επιχειρήματα κατά της αποδοχής της μεθόδου,
που προβάλλουν την προστασία της ανθρώπινης αξίας του «κλώνου». Σύμφωνα με αυτά, ο «κλώνος», μοιραία,
αφ’ ενός θα έχει αποτελέσει το «μέσον» για την
επιδίωξη άλλων σκοπών και αφ’ ετέρου θα φέρει ένα διαρκές βάρος απόδειξης της μοναδικότητάς του,
που θα επηρεάζει καίρια την απόλαυση της αυτονομίας του. Η προσβολή της ανθρώπινης αξίας – της λογικής
προϋπόθεσης στην οποία βασίζεται μια κοινωνία δικαιωμάτων - παραμερίζει κάθε επιχείρημα υπέρ της μεθόδου,
το οποίο θα προέβαλε ένα επί μέρους δικαίωμα, όπως το δικαίωμα στην αναπαραγωγή.
Η απαγόρευση της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης του ανθρώπου δεν πρέπει να οδηγήσει σε περιορισμούς της
έρευνας για την τεχνική της κλωνοποίησης γενικά. Αντίθετα, η έρευνα αυτή είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθεί,
αφού ιδίως η κλωνοποίηση για θεραπευτικούς σκοπούς μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική για την προστασία της υγείας.
Πολέμιοι της θεραπευτικής κλωνοποίησης υποστηρίζουν ότι δεν επιτρέπει σε ένα έμβρυο να αναπτυχθεί σε άνθρωπο.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν ένα έμβρυο 4-8 κυττάρων θεωρείται ότι είναι ένας εν δυνάμει άνθρωπος ή όχι.
Η επιτροπή του Ηνωμένου Βασιλείου, Human Fertilization & Embryology Authority (HFEA),
τονίζει ότι σε αυτά τα πολύ αρχικά στάδια ανάπτυξης, τα εμβρυϊκά κύτταρα μπορεί να καταλήξουν σε ένα έμβρυο,
σε δύο έμβρυα (μονογενή δίδυμα), ή σε κανένα. Η επιτροπή HFEA τοποθετεί την αρχή της ανθρώπινης οντότητας
στο στάδιο που δημιουργείται η νωτιαία χορδή, πρόδρομος του νευρικού συστήματος, που συμβαίνει την 14η ημέρα μετά την γονιμοποίηση.
Είναι το στάδιο, στο οποίο διασαφηνίζεται εάν τα εμβρυϊκά κύτταρα θα δώσουν ένα ή δύο ή τρία ή κανένα έμβρυο.
Η 14η ημέρα είναι για την βρετανική νομοθεσία το όριο, μετά το οποίο απαγορεύεται η καλλιέργεια εμβρύων στο εργαστήριο,
καθώς και οποιοδήποτε πείραμα και μελέτη.
Για την θεραπευτική κλωνοποίηση απαιτείται έμβρυο πριν από τις 14 ημέρες.
Όμως μια και δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με το στάδιο που το έμβρυο αποκτά την ηθική και νομική του υπόσταση, υπάρχει διχογνωμία σχετικά με την πιθανή χρήση του για την δημιουργία ιστών in vitro.
Ο στόχος των επιστημόνων είναι, με την βοήθεια της κλωνοποίησης, να κατανοήσουν τους μηχανισμούς διαφοροποίησης ώστε να είναι δυνατή η μετατροπή του ενός τύπου κυττάρου σε ένα άλλο, χωρίς το ενδιάμεσο εμβρυϊκό στάδιο.
Έτσι, δεν θα υπάρχουν και διλήμματα σχετικά με την ορθότητα της χρήσης εμβρυϊκών κυττάρων.
Η εκκλησία διάκειται αρνητικά τόσο στην αναπαραγωγική όσο και στην θεραπευτική κλωνοποίηση.
Η αιτία που τηρεί μια τέτοια στάση, είναι διότι με τους πειραματισμούς στα έμβρυα παραμερίζεται η
αρχή του ανθρώπινου προσώπου και παραβιάζεται η ιερότητα της ανθρώπινης ζωής στο ξεκίνημά της.
Όσον αναφορά τις περιπτώσεις θανάτωσης των εμβρύων για οποιοδήποτε σκοπό, αντιμετωπίζονται ως περιπτώσεις φόνων
και καταδικάζονται όπως οι αμβλώσεις. Ωστόσο, μια θετική στάση της Ορθόδοξης θεολογίας σχετικά με την θεραπευτική κλωνοποίηση
θα μπορούσε να υπάρξει, αν μέσω της επιστημονικής προόδου ήταν δυνατό
ν` αποφευχθεί η καταστροφή των εμβρύων και οι πειραματισμοί πάνω σ’ αυτά.
Επίσης, υπό το πρίσμα της ορθόδοξη διδασκαλίας, θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή,
η χρήση εμβρυικών βλαστικών κυττάρων προερχόμενα από ενήλικες.

αντιπαραθεση επιχειρημάτων για την κλωνοποίηση (3) - atlaswiki αντιπαραθεση επιχειρημάτων για την κλωνοποίηση (3) - atlaswiki

διαφορετικές θεματικές που εμπλέκονται

Το θέμα της κλωνοποίησης εντάσσεται στο πλαίσιο της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών για την εκπαίδευση του πολίτη.
Ωστόσο, οι έννοιές της μπορούν να διδαχθούν ενταγμένες και αυτές σε ένα ευρύτερο διαθεματικό εννοιολογικό πλαίσιο.
Αρχικά, ένα από τα μαθήματα που αλληλεπιδρούν και εμπλέκονται στη δραστηριότητα της αντιπαράθεσης επιχειρημάτων για τη διδασκαλία της κλωνοποίησης είναι τα θρησκευτικά. Η κλωνοποίηση είναι, αναμφισβήτητα, ένα ζήτημα αρκετά αμφιλεγόμενο και γεννά ηθικά διλήμματα.
Η εκκλησία διάκειται αρνητικά τόσο στην αναπαραγωγική όσο και στην θεραπευτική κλωνοποίηση για τον λόγο ότι με τους πειραματισμούς στα έμβρυα παραβιάζεται η ιερότητα της ανθρώπινης ζωής στο ξεκίνημά της.
Κατά τη διεξαγωγή της αντιπαράθεσης επιχειρημάτων οι μαθητές συζητούν για
τα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν από την κλωνοποίηση καθώς και για την άποψη της εκκλησίας.
Μ’ αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μας κατανοούν κάποιες αντιλήψεις της εκκλησίας,
όπως ότι η τεκνοποιία είναι έργο της πρόνοιας του Θεού και όχι κάποιου εξειδικευμένου εργαστηρίου και ότι
ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος και θα πρέπει να απολαμβάνει την τιμή,
τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του.
Τέλος, οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σημασία που δίνει η εκκλησία στο αναφαίρετο
δικαίωμα του κάθε ανθρώπου για ζωή καθώς είναι επιφυλακτική ακόμη και στην θεραπευτική κλωνοποίηση.
Επιπλέον, στη δραστηριότητα αυτή εμπλέκεται το μάθημα της γλώσσας καθώς οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν
τα κείμενα που τους δώσαμε και στη συνέχεια να γράψουν ένα δικό τους κείμενο στο οποίο
θα αναπτύσσουν τα επιχειρήματα τους για να υποστηρίξουν τις απόψεις τους.
Ακόμη, θα πρέπει να κάνουν ερωτήσεις στους συνομιλητές τους για να ακούσουν και την αντίθετη άποψη.
Μέσα από την δραστηριότητα της αντιπαράθεσης επιχειρημάτων οι μαθητές μας αναπτύσσουν το λεξιλόγιό τους,
ασκούνται στην τεχνική της επιχειρηματολογίας και κατανοούν ότι και στις εκθέσεις που γράφουν στο σχολείο για διάφορα
θέματα πρέπει με επιχειρήματα να στηρίζουν τις απόψεις τους.
Τέλος, στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι η επιστήμη αλληλεπιδρά με την κοινωνία,
σχετίζεται άμεσα με αυτήν και έτσι ο κάθε πολίτης της κοινωνίας οφείλει να είναι ενήμερος
και να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων για την πρόοδο της ανθρωπότητας.
Αυτή η διαπίστωση είναι σημαντική για την κατανόηση μαθημάτων όπως κοινωνική και πολιτική αγωγή.


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

Η αντιπαράθεση επιχειρημάτων που προηγήθηκε για τη διδασκαλία της κλωνοποίησης καλλιεργεί δεξιότητες και στάσεις που συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη. Συγκεκριμένα, μέσα από αυτή τη δραστηριότητα καλλιεργούνται γνωστικές δεξιότητες.
Δηλαδή, οι μαθητές μας κατανοούν έννοιες σχετικά με την κλωνοποίηση που είναι αρκετά δυσνόητες λόγω της μικρής τους ηλικίας και αναπτύσσουν δεξιότητες για τη λύση προβλημάτων, μια δραστηριότητα αρκετά πολύπλοκη .
Ακόμη, καλλιεργούνται μεταγνωστικές δεξιότητες όπως κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επιστημονικές εφαρμογές επηρεάζουν την ποιότητα ζωής καθώς και η μη άκριτη αποδοχή της αντίληψης ότι η επιστήμη και οι αποδεκτές γνώσεις αποτελούν γενικότερα απόλυτη αλήθεια.
Επίσης, καλλιεργείται η ικανότητα παρατήρησης, σύγκρισης και σχολιασμού των διαφόρων πεδίων, καταστάσεων και διαδικασιών,
όπου επιστήμη και κοινωνία αλληλεπιδρούν.
Επιπροσθέτως, η συγκεκριμένη δραστηριότητα καλλιεργεί στάσεις που συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη.
Συγκεκριμένα, καλλιεργείται μια κριτική στάση απέναντι στις προτάσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής.
Η αντιπαράθεση επιχειρημάτων συμβάλλει στην ανάπτυξη τεχνικών συζήτησης, στην καλλιέργεια της ικανότητας επιχειρηματολογίας
πάνω σε οποιοδήποτε θέμα και της ικανότητας λήψης αποφάσεων εκπαιδεύοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τον πολίτη να είναι ενεργό μέλος στη σύγχρονη δημοκρατία.
Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ικανοί να εμπλέκονται σε συζητήσεις επιστημονικού περιεχομένου που αφορούν την ποιότητα ζωής τους,
έτσι ώστε να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας και να προάγουν την δημοκρατία.
Αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί μόνο αν οι πολίτες είναι διαρκώς ενήμεροι, αν παρακολουθούν τις εξελίξεις και αν έχουν ασκηθεί στην τεχνική της συζήτησης για να μπορούν να συμμετέχουν στις διάφορες συζητήσεις και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους.
Για να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να ασκηθούν στην τεχνική της συζήτησης ,
τους προτρέπουμε να ακούν προσεκτικά τον συνομιλητή τους για να κατανοήσουν τα επιχειρήματα τους καθώς και να
προβάλλουν τα δικά τους αντεπιχειρήματα με στόχο να πείσουν τους συνομιλητές τους για την ορθότητα των απόψεών
τους και όχι να τις επιβάλλουν σε αυτούς.
Δεν μπορούμε να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι η δραστηριότητα της αντιπαράθεσης επιχειρημάτων
προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών για το θέμα της κλωνοποίησης γιατί η μάθηση πραγματοποιείται στ α πλαίσια ενός παιχνιδιού,
μιας συζήτησης, όπου κάθε μαθητής συμμετέχει σε μια ομάδα και προσπαθεί μαζί με τους συμμαθητές του να ανακαλύψει τη γνώση,
η οποία δεν παρέχεται αποκλειστικά από τον δάσκαλο στα πλαίσια μιας μετωπικής διδασκαλίας.
Μ’ αυτόν τον τρόπο αναπτύσσονται κίνητρα για τη διδασκαλία του θέματος της κλωνοποίησης αλλά
και γενικότερα των φυσικών επιστημών και έτσι οι μαθητές στη μετέπειτα ζωή τους εμπλέκονται
σε συζητήσεις πάνω σε κοινωνικά, φιλοσοφικά και πολιτικά θέματα που προκύπτουν από την
εφαρμογή των φυσικών επιστημών και τις αλληλεπιδράσεις τους με την κοινωνία.


μία διδακτική πρόταση από την Αβδούλα Βασιλική & την Ζωσιμιάδη Σβετλάνα

More pages