αξιολόγηση αποτελεσματικότητας παρεμβάσεωνThis is a featured page


Περίγραμμα Αξιολόγησης (
HIPST)


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • Διδασκαλία του εκκρεμούς (Γυμνάσιο – εκπαίδευση εκπαιδευτικών)
 • Πείραμα Millikan (Λύκειο – εκπαίδευση εκπαιδευτικών)
 • Νευτώνεια βαρυτική θεωρία (Λύκειο - εκπαίδευση εκπαιδευτικών)
 • Μικροσκόπιο (Δημοτικό – εκπαίδευση εκπαιδευτικών)
 • Τριβή (Δημοτικό)
 • Από το γεωκεντρικό στο ηλιοκεντρικό σύστημα (Δημοτικό)
 • Ο Νεύτωνας και τα χρώματα (Γυμνάσιο – εκπαίδευση εκπαιδευτικών)
 • Φύση της επιστήμης – εξιδανίκευση – Γαλιλαίος (Δημοτικό εκπαίδευση εκπαιδευτικών)
 • Από το γεωκεντρικό στο ηλιοκεντρικό σύστημα – θέατρο στην τάξη (Δημοτικό – εκπαίδευση εκπαιδευτικών)
 • Γυναίκες και επιστήμη (εκπαίδευση εκπαιδευτικών)

* Οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να είναι: μαθητές, εκπαιδευτικοί, πολίτες


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

> Σκοπός της αξιολόγησης


Πραγματοποιείται αξιολόγηση των διδακτικών εφαρμογών με στόχο τη διαμόρφωσή τους σε δυναμικές διδακτικές προτάσεις οι οποίες βοηθούν τους εκπαιδευόμενους (μαθητές, εκπαιδευτικούς, πολίτες) να προσεγγίσουν τη σχολική εκδοχή της γνώσης που αφορά στο φυσικό κόσμο, ως γνώση που φέρει παραμέτρους οι οποίες παρεισφρέουν από το εκάστοτε κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο (ιστορικό πλαίσιο).

ή

να δημιουργηθούν εφαρμογές στις οποίες η σχολική εκδοχή της γνώσης που αφορά στο φυσικό κόσμο φέρει παραμέτρους οι οποίες παρεισφρέουν από το εκάστοτε κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο (ιστορικό πλαίσιο).


> Αντικείμενο αξιολόγησης

1. Οι διδακτικές εφαρμογές
Η καθεμία, ως γενικό αντικείμενο αξιολόγησης, ενεχομένως να αναλυθεί στα ειδικά αντικείμενα ‘διδακτική διαδικασία’ και ‘διδακτικά μέσα και υλικά’.

αξιολόγηση αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων - atlaswiki

2. Το Πρόγραμμα ως αντικείμενο αξιολόγησης. Η αξιολόγηση εδώ θα πραγματοποιηθεί από την ομάδα αξιολόγησης και ενδεχομένως να είναι τελική-ολική αξιολόγηση.

αξιολόγηση αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων - atlaswiki
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

> Κριτήρια της αξιολόγησης

Τα κριτήρια συνδέονται τόσο με τις διαστάσεις του αντικειμένου της αξιολόγησης, όσο και με κοινωνικό-πολιτισμικές παραμέτρους.

αξιολόγηση αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων - atlaswiki

- Εννοιολογική συγκρότηση: ο βαθμός εννοιολογικής συγκρότησης των εκπαιδευομένων σε σχέση με τη σχολική εκδοχή της επιστημονικής γνώσης.

- Σύνδεση της γνώσης με το ιστορικό πλαίσιο γέννησής της: η σχέση του περιεχομένου της σχολικής εκδοχής της επιστημονικής γνώσης με την πρότερη μορφή της, και με το ιστορικό πλαίσιο γέννησης της.

- Ανίχνευση και χρήση της γνώσης στο φυσικό-τεχνολογικό περιβάλλον: αποτελεί συνέχεια του προηγουμένου. Είναι το τρίτο στοιχείο της αλυσίδας: ‘ιστορική αφετηρία της γνώσης’ – ‘σχολική εκδοχή της επιστημονικής γνώσης όπως αυτή αποδίδεται ως διδακτικό αντικείμενο μέσω των εν λόγω εφαρμογών’ – ‘οι προβολές της γνώσης στο φυσικό-τεχνολογικό περιβάλλον’.

- Επάρκεια, καταλληλότητα, πρακτικότητα: επαρκεί; είναι κατάλληλο για τη συγκεκριμένη εφαρμογή; Είναι πρακτικό;

- Ισοδυναμία με τα πρωτότυπα: τι είδους σχέση διατηρούν τα υλικά και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές με τα πρωτότυπα υλικά και τις πρωτότυπες συσκευές; Με εκείνα δηλαδή που χρησιμοποιήθηκαν στα ιστορικά πειράματα.

- Καταλληλότητα γλώσσας: πώς αποδίδεται γλωσσικά ο επιστημονικός κώδικας; πώς συνδέεται με την εννοιολογική συγκρότηση του εκπαιδευόμενου; [αυτό μπορεί να αναφέρεται στο Ειδικό Αντικείμενο 1]

- Ευκολία στη χρήση και στη λειτουργία: μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να το χρησιμοποιήσουν και να το λειτουργήσουν ή ακόμα και να το κατασκευάσουν με ευκολία;

> Φορείς της αξιολόγησης

Ομάδα αξιολόγησης (εξωτερικής): οργάνωση των διαδικασιών της αξιολόγησης, τροφοδότηση των διαφόρων σταδίων της διαδικασίας, παραγωγή μέσων.


> Μορφή αξιολόγησης

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μετά από την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (τελική αξιολόγηση).


> Μέθοδος αξιολόγησης

Τα κριτήρια κυρίως, και όχι μόνο, υπαγορεύουν την υιοθέτηση από μέρους μας καταλλήλων μεθόδων. Οι μέθοδοι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν είναι οι εξής: Παρατήρηση, Μελέτη περίπτωσης, Ανάλυση περιεχομένου, Μέθοδοι διαπίστωσης εννοιολογικής συγκρότησης.


> Τεχνικές αξιολόγησης

Τεχνικές παρατήρησης (οπτικός έλεγχος…), τεχνικές ατομικής συνέντευξης, γραπτή επικοινωνία, τήρηση – μελέτη ημερολογίων, πινάκων, δεδομένων.


> Μέσα αξιολόγησης

Ερωτηματολόγιο, τεστ, κλίμακες διαβάθμισης, σχάρες παρατήρησης, επίσημες περιγραφές, ημερολόγια, πρόχειρες περιγραφές


No user avatar
mdevelaki
Latest page update: made by mdevelaki , Dec 21 2008, 11:52 AM EST (about this update About This Update mdevelaki Edited by mdevelaki

3 words added
1 word deleted

view changes

- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.