δημιουργία αφίσας για την ενέργεια


δημιουργία αφίσας για την ενέργεια - atlaswikiδημιουργία αφίσας για την ενέργεια - atlaswikiδημιουργία αφίσας για την ενέργεια - atlaswiki

περιγραφή

Χωρίζονται οι μαθητές σε 4 ομάδες και τους δίνονται χρωματιστά χαρτόνια, περιοδικά, κόλλες, ψαλίδια, εικόνες και μικρά κείμενα που σχετίζονται με την ιστορία της ενέργειας, τις πηγές και τις μορφές της και την αξιοποίηση της. Οι μαθητές παίρνουν πληροφορίες από το παρεχόμενο υλικό και προσπαθούν επιλέγοντας έναν πρωτότυπο τίτλο για την αφίσα τους να τις οργανώσουν σχηματικά, με τη μέθοδο του κολλάζ. Στην συνέχεια οι αφίσες αναρτούνται στιην τάξη και παρουσιάζονται από κάθε ομάδα ξεχωριστά. Μετά από κάθε παρουσίαση απαντώνται ερωτήσεις, αποριές άλλων μαθητών και γενικά προκαλείται μια συζήτηση στην τάξη.

χρονική διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

Το παρεχόμενο υλικό θα δοθεί και θα αναλυθεί στα πλαίσια μιας διδακτικής ώρας. Οι μαθητές έχουν όμως τη δυνατότητα να μεταφέρουν τις εργασίες τους και εκτός σχολείου, ενώ η παρουσίαση των τεσσάρων ομάδων θα γίνει στη χρονική διάρκεια μιας ακόμα διδακτικής ώρας.

διδακτικό υλικό

  • φύλλο εργασίας

1. Μελετήστε το υλικό που ακολουθεί και κατασκευάστε με την τεχνική του κολλάζ μια αφίσα και της διάφορες πηγές της, δίνοντας έναν δικό σας πρωτότυπο τίτλο. Στο κολλάζ που θα κατασκευάσεται μπορείται να χρησιμοποιήσετε και εικόνες που βρήκατε οι ίδιοι από περιοδικά.

2. Αναρτήστε την αφίσα και παρουσιάστε την στους συμμαθητές σας, απαντώντας στις ερωτήσεις τους.


  • εικόνες και πληροφοριακό υλικό

δημιουργία αφίσας για την ενέργεια - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για την ενέργεια - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για την ενέργεια - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για την ενέργεια - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για την ενέργεια - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για την ενέργεια - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για την ενέργεια - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για την ενέργεια - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για την ενέργεια - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για την ενέργεια - atlaswikiδημιουργία αφίσας για την ενέργεια - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για την ενέργεια - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για την ενέργεια - atlaswiki

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

Θεωρούμε καλό το να γίνει αναφορά στην έννοια της ενέργειας και στην εξέλιξη της, καθώς έτσι το μάθημα των φυσικών επιστημών εμπλέκεται και με την ιστορία. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές θα έχουν μια συνολική-σφαιρική εικόνα για τις μορφές και τις πηγές ενέργειας. Παράλληλα, μέσω της μεθόδου του κολλάζ και της συνεργασίας των μαθητών σε ομαδικό επίπεδο, αφενός καλλιεργείται η ομαδικότητα και η συλλογική έκφραση και παρέχεται δυνατότητα κοινωνικοποίησης, αφετέρου ενθαρρύνεται η καλλιτεχνικότητα των μαθητών. Επιπρόσθετα, οι μαθητές κατα την λεκτική παρουσία του κολλάζ και μέσω της συζήτησης ξεπερνούν συναισθήματα άγχους ή ντροπής.

χάρτης εννοιών

δημιουργία αφίσας για την ενέργεια - atlaswiki
μια διδακτική πρόταση από τη Δομνίκη Παναγιωτίδου,
την Ελευθερία Μυλοβιανού και τη Χριστίνα Προνινά

More pages