δημιουργία αφίσας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας


δημιουργία αφίσας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswikiδημιουργία αφίσας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswikiδημιουργία αφίσας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki

περιγραφή

Οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες και κατασκευάζουν αφίσες με την τεχνική του κολάζ με θέμα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Μοιράζουμε στα παιδιά το υλικό (εικόνες και κείμενα) που έχουμε συγκεντρώσει εμείς, ενώ τα παιδιά φέρνουν κι αυτά υλικό από βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, διαδίκτυο, κ.λπ. Οι μαθητές μελετούν το υλικό, συζητούν πάνω σ’ αυτό και οργανώνουν την παρουσίαση της αφίσας. Κατασκευάζουν την αφίσα, βρίσκουν έναν πρωτότυπο τίτλο και προετοιμάζουν το κείμενο που θα τη συνοδεύσει κατά την παρουσίαση στην υπόλοιπη τάξη καθώς και στην έκθεση αφίσας που θα γίνει για όλο το σχολείο και τους γονείς. Την έκθεση μπορεί να ακολουθήσει μια συζήτηση στην οποία οι παρευρισκόμενοι θα συζητήσουν για τα πλεονεκτήματα των Α.Π.Ε.. Τέλος μπορούμε να ζητήσουμε από τα παιδιά να κατασκευάσουν χάρτες εννοιών συνοψίζοντας τις κυριότερες πληροφορίες.

χρονική διάρκεια

Ο χρόνος που θα διατεθεί για την κατασκευή της αφίσας είναι περίπου 60 λεπτά ενώ περίπου 30-45 λεπτά υπολογίζεται να διαρκέσει η παρουσίαση της στην τάξη.

διδακτικό υλικό

α) φύλλο εργασίας

Ομάδα συνεργασίας:

1. Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και σε συνδυασμό με το υλικό που έχετε και οι ίδιοι συλλέξει κατασκευάστε με την τεχνική του κολάζ μια αφίσα με θέμα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και τις χρήσεις τους.

2. Ετοιμάστε γραπτά ή προφορικά μία παρουσίαση της αφίσας σας.

3. Αναρτήστε την αφίσα σας και παρουσιάστε την στους συμμαθητές σας. Να είστε προετοιμασμένοι να απαντήσετε στις πιθανές ερωτήσεις τους.

4. Αναρτήστε την αφίσα σας στην έκθεση που θα οργανώσετε.


β) πληροφοριακό υλικό και εικόνες

Στους διδασκόμενους μοιράζονται χρωματιστά χαρτόνια, κόλλες, ψαλίδια, μαρκαδόροι σε συνδυασμό με το παρακάτω υλικό.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΕ

Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ορίζονται οι ενεργειακές πηγές (ο ήλιος, το νερό, ο άνεμος, η βιομάζα, κλπ.), οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον. Είναι οι πρώτες μορφές ενέργειας που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, σχεδόν αποκλειστικά, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οπότε και στράφηκε στην εντατική χρήση του άνθρακα και των υδρογονανθράκων.

ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ

Αιολική Ενέργεια
: η κινητική ενέργεια που παράγεται από τη δύναμη του ανέμου και μετατρέπεται σε απολήψιμη μηχανική ενέργεια ή / και σε ηλεκτρική ενέργεια.

Υδραυλική Ενέργεια:
αξιοποιεί τις υδατοπτώσεις, με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή και το μετασχηματισμό της σε απολήψιμη μηχανική ενέργεια.

Βιομάζα:
είναι αποτέλεσμα της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας, που μετασχηματίζει την ηλιακή ενέργεια με μία σειρά διεργασιών των φυτικών οργανισμών χερσαίας ή υδρόβιας προέλευσης.

Ηλιακή Ενέργεια:
αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται και τη θερμότητα και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα του ήλιου. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, διακρίνονται σε:
 • Ενεργητικά Ηλιακά Συστήματα: μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμότητα
 • Παθητικά Ηλιακά και Υβριδικά Συστήματα:
  αφορούν κατάλληλες αρχιτεκτονικές λύσεις και χρήση κατάλληλων δομικών υλικών για τη μεγιστοποίηση της απ' ευθείας εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας για θέρμανση, κλιματισμό ή φωτισμό
 • Φωτοβολταϊκά Ηλιακά Συστήματα: μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια άμεσα σε ηλεκτρική ενέργεια
Γεωθερμική Ενέργεια: η θερμική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης και εμπεριέχεται σε φυσικούς ατμούς, σε επιφανειακά ή υπόγεια θερμά νερά και σε θερμά ξηρά πετρώματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΕ

Τα κύρια πλεονεκτήματα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), είναι τα εξής:

 • Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από εξαντλήσιμους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους
 • Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτητοποίησης και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο
 • Είναι διάσπαρτες γεωγραφικά και οδηγούν στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος, δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών αναγκών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας έτσι τα συστήματα υποδομής και μειώνοντας τις απώλειες από τη μεταφορά ενέργειας
 • Προσφέρουν τη δυνατότητα ορθολογικής αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα των ενεργειακών αναγκών των χρηστών (π.χ. ηλιακή ενέργεια για θερμότητα χαμηλών θερμοκρασιών, αιολική ενέργεια για ηλεκτροπαραγωγή)
 • Έχουν συνήθως χαμηλό λειτουργικό κόστος που δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα των τιμών των συμβατικών καυσίμων
 • Οι εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης των ΑΠΕ έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών και σε μικρή κλίμακα εφαρμογών ή σε μεγάλη κλίμακα, αντίστοιχα, έχουν μικρή διάρκεια κατασκευής, επιτρέποντας έτσι τη γρήγορη ανταπόκριση της προσφοράς προς τη ζήτηση ενέργειας
 • Οι επενδύσεις των ΑΠΕ είναι εντάσεως εργασίας, δημιουργώντας σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο
 • Μπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις πυρήνα για την αναζωογόνηση οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένων περιοχών και πόλο για την τοπική ανάπτυξη, με την προώθηση ανάλογων επενδύσεων (π.χ. θερμοκηπιακές καλλιέργειες με τη χρήση γεωθερμικής ενέργειας) Είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και η αξιοποίησή τους είναι γενικά αποδεκτή από το κοινό

δημιουργία αφίσας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki

-> γεωθερμική ενέργεια

δημιουργία αφίσας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki

-> αιολική ενέργεια

δημιουργία αφίσας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki

-> ηλιακή ενέργεια

δημιουργία αφίσας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki

-> βιομάζα

δημιουργία αφίσας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki

-> υδροηλεκτρική ενέργεια

δημιουργία αφίσας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki

δημιουργία αφίσας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

Στη γνωστική διάσταση, τα παιδιά ενημερώνονται για τα είδη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τη χρήση τους και τα πλεονεκτήματά τους. Στη μεταγνωστική διάσταση, αντιλαμβάνονται τη σημαντική συμβολή της επιστήμης στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Έτσι, οι μαθητές συνειδητοποιούν πως η επιστήμη μπορεί να βρει λύσεις αν υπάρχει και πραγματική πολιτική θέληση. Πέραν τούτου η δραστηριότητα αυτή προσελκύει το ενδιαφέρον των παιδιών (συναισθηματική διάσταση), γεγονός πολύ σημαντικό, καθώς η χρήση των Α.Π.Ε. προβλέπεται να διευρυνθεί τα επόμενα χρόνια λόγω των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν. Τα παιδιά μέσω αυτής της ευχάριστης διαδικασίας διαμορφώνουν θετική στάση απέναντι στη μάθηση ενώ παράλληλα υιοθετούν κριτική συμπεριφορά απέναντι στις καινοτόμες επιστημονικές και τεχνολογικές προτάσεις που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή.

μια διδακτική πρόταση από τη Φωτεινή Πατεινάρη
και τη Ραφαηλία - Μαρία Τσιλιγκιρίδου

More pages