διδάσκω για τον ήχο

[Untitled]
Σε αυτή την σελίδα υπάρχουν χρήσιμα σενάρια δραστηριοτήτων που αφορούν τον ήχο. Τα σενάρια αυτά είναι εμπλουτισμένα με θεατρικά παιχνίδια, πειράματα
και γρίφους. Οι δραστηριότητες αυτές ξεφεύγουν από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και προσδίδουν στο μάθημα των φυσικών επιστημων ένα θετικό κλίμα, κάνοντας το ενδιαφέρον και την συμμετοχή των παιδιών να αυξάνεται.