εφημερίδα για την υδάτινη ρύπανση

εφημερίδα για την υδάτινη ρύπανση - atlaswiki εφημερίδα για την υδάτινη ρύπανση - atlaswiki εφημερίδα για την υδάτινη ρύπανση - atlaswiki
οδηγίες δραστηριότητας
στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι να δοθεί ώθηση στους μαθητές να δημιουργήσουν μία σχολική εφημερίδα με κεντρικό θέμα της τη ρύπανση του υδάτινου περιβάλλοντος, τη μείωση του υδροφόρου ορίζοντα και τη σωστή διαχείρισητων υδάτινων πόρων. Πριν αρχίσει η συγγραφή της εφημερίδας, θα ήταν καλό ο δάσκαλος να οργανώσει διάφορες δραστηριότητες με σκοπό οι μαθητές να μελετήσουν το νερό και τον υδροφόρο ορίζοντα ως ένα περιβαλλοντικό θέμα του άμεσου περιβάλλοντός τους.

Στις δραστηριότητες αυτές θα μπορούν να συμπεριληφθούν:
  • η προβολή ντοκιμαντέρ με θέματα α) δαπανηρές χρήσεις του νερού (γεωργία, βιομηχανία, υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ψυχαγωγία και οικιακή χρήση) και β)ρύπανση του νερού από υπεραλίευση, υπερβολική χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και απόρριψη περιττωμάτων των ζώων σ’ αυτό, από αστικά λύματα, βιομηχανικά και τοξικά απόβλητα και από πετρελαιοειδή καθώς και οι επιπτώσεις τους


  • η προβολή διαφανειών μέσω του προγράμματος του Power Point με θέματα: α) τον κύκλο του νερού, β) την αναλογία γλυκού και αλμυρού νερού στον πλανήτη, την ποσότητα και την διαθεσιμότητα του, γ) τα τμήματα του υρδρολογικού κύκλου (ωκεανοί, εξάτμιση-διαπνοή, φυτά και ζώα, επιφανειακό και υπόγειο νερό), δ) τη διαχείριση του νερού (φράγματα, ταμιευτήρες, δεξαμενές, χρησιμοποίηση υδαταγωγών, αφαλάτωση, επαναχρησιμοποίηση, τροποποίηση και έλεγχος των καιρικών συνθηκών, και έλεγχος των απορροών σε αστικές περιοχές).
  • η επίσκεψη και η φωτογράφηση κάποιας περιοχής που έχει επηρεαστεί από τη μόλυνση του νερού καθώς και κάποια συνέντευξη που θα μπορούσαν να πάρουν τα παιδιά με τη βοήθεια ενός περιεκτικού ερωτηματολογίου
Αφού οι δραστηριότητες αυτές ολοκληρωθούν και τα παιδιά συλλέξουν τις πληροφορίες που τους χρειάζονται θα είναι πλέον έτοιμα να αρχίσουν τη συγγραφή της εφημερίδας. Στο σημείο αυτό τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες, των πέντε και έξι ατόμων και ο δάσκαλος τους παρουσιάζει τα θέματα με τα οποία κάθε ομάδα θα ασχοληθεί και για τα οποία θα αναλάβει να γράψει στην εφημερίδα.
Η πρώτη ομάδα θα αναλάβει να γράψει άρθρα που θα αναφέρονται στο τι είναι ρύπανση και τι μόλυνση, τι είναι ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και τι ρύπανση πόσιμου νερού. Η δεύτερη ομάδα θα ασχοληθεί με τις πηγές της ρύπανσης καθώς και με τις επιπτώσεις αυτής στο περιβάλλον. Η τρίτη ομάδα θα γράψει για τον κύκλο του νερού, τα τμήματα του υδρολογικού κύκλου και τη διαθεσιμότητα του νερού στον πλανήτη αλλά και για τη διαχείριση του νερού από τον άνθρωπο. Τέλος, η τέταρτη ομάδα θα ασχοληθεί με τη σημασία του νερού για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και θα προτείνει τρόπους προστασίας και σωστής χρήσης του νερού από τον άνθρωπο.
εφημερίδα για την υδάτινη ρύπανση - atlaswiki εφημερίδα για την υδάτινη ρύπανση - atlaswiki εφημερίδα για την υδάτινη ρύπανση - atlaswiki
Όλα αυτά γίνονται με τη βοήθεια του δασκάλου, ο οποίος αναλαμβάνει να μοιράσει στην κάθε ομάδα διάφορες πληροφορίες που θα χρησιμεύσουν στη θεματολογία που της έχει δοθεί. Τα παιδιά επίσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν και δικό τους έντυπο και φωτογραφικό υλικό. Στη συνέχεια όλα τα παιδιά μαζί συντάσσουν ένα άρθρο σχετικό με την επιβαρημένη από τη μόλυνση περιοχή του ποταμού που επισκέφθηκαν, με βάση τη συνέντευξη που πήραν απ’ τους κατοίκούς αυτής.

Αφού όλες οι ομάδες τελειώσουν με τη συγγραφή των άρθρων που τους έχει ανατεθεί, η κάθε μία από αυτές γράφει και ένα τελευταίο άρθρο με ένα θέμα της επιλογής της, σχετικό όμως πάντα με το νερό. Μετά την ολοκλήρωση όλων των άρθρων και αφού τα παιδιά βρούνε έναν τίτλο για την εφημερίδα, αυτή μπορεί να εκδοθεί και να μοιραστεί στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου.

διδακτικό υλικό
• dvd με ντοκιμαντέρ, διαφάνειες με εικόνες για την προβολή του υλικού μέσω
του Power Point,
• ερωτηματολόγια και στυλό για τη συλλογή πληροφοριών απ’ τους κατοίκους
της περιοχής όπου θα γίνει η επίσκεψη καθώς και συσκευή ηχογράφησης σε
περίπτωση που κάποιος θέλει να πει κάτι που δεν περιλαμβάνεται στις
ερωτήσεις του ερωτηματολογίου,
• κόλλες και γραφική ύλη για τη συγγραφή της εφημερίδας,
• εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, εφημερίδες και γενικά έντυπο και φωτογραφικό
υλικό που μπορεί να φανεί χρήσιμο στα παιδιά για τη συγγραφή των άρθρων.


χρονική διάρκεια

Ο χρόνος που θα χρειαστεί για την προετοιμασία των παιδιών πριν αυτά αρχίσουν να γράφουν την εφημερίδα, δηλαδή για τις δραστηριότητες που παρατίθενται παραπάνω είναι δύο διδακτικές ώρες για την προβολή των ντοκιμαντέρ και μία για την παρουσίαση των διαφανειών, στο πλαίσιο μίας εβδομάδας και μία (δηλαδή έξι διδακτικές ώρες) ημέρα για την επίσκεψη στο πεδίο και την συνέντευξη από τους κατοίκους της περιοχής. Όσον αφορά τη συγγραφή της εφημερίδας, ο χρόνος για να γραφούν τα άρθρα με τα θέματα που έχουν δοθεί στην κάθε ομάδα θα είναι εννιά ώρες ισομερώς κατανεμημένες σε τρεις εβδομάδες, δηλαδή τρεις ώρες κάθε εβδομάδα. Για το άρθρο που θα γράψουν όλοι/ες οι μαθητές/τριες μαζί πάνω στη μόλυνση του ποταμού που επισκέφθηκαν αλλά και για τον τίτλο της εφημερίδας υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν δύο δίωρα στο πλαίσιο μίας ακόμη εβδομάδας και για τα άρθρα της επιλογής της κάθε ομάδας τρεις διδακτικές ώρες μιας τελευταίας. Έτσι συνολικά, για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας που περιγράφηκε θα χρειαστούν συνολικά εικοσιπέντε διδακτικές ώρες κατανεμημένες σε οχτώ εβδομάδες.

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

Ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα μέσω αυτής της δραστηριότητας θεωρείται το γεγονός ότι τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν από κοντά και εμπεριστατωμένα ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα, να επισημάνουν τις επιπτώσεις του και να αποκτήσουν αξίες, ικανότητες και δεξιότητες που θα συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση απέναντι στα οικολογικά προβλήματα αλλά και στη σωστή και ορθή διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος. Έπειτα η δημιουργία μιας σχολικής εφημερίδας θα δώσει στα παιδιά τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν το δημοσιογραφικό τρόπο γραφής άρθρων, καθώς και να μπορούν με κατάλληλες ερωτήσεις να παίρνουν συνέντευξη από κάποιον, όπως επίσης και να αναπτύξουν την τεχνική της φωτογράφησης. Μαθαίνουν ακόμη να συνεργάζονται , να παρατηρούν, να επισημαίνουν να αυτενεργούν. Μία τέτοια δραστηριότητα επίσης, στοχεύει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων που συμβάλλουν στο προφίλ του σύγχρονου ενεργού δημοκρατικού πολίτη όπως συμβαίνει για παράδειγμα μέσω της διαχείρισης πληροφοριών και της λήψης αποφάσεων. Καθώς η δραστηριότητα αυτή συνδυάζει και επισκέψεις σε εξωσχολικούς χώρους καταργούνται τα παραδοσιακά όρια σχολείου και κοινωνίας μιας και οι δραστηριότητες των μαθητών/μαθητριών πραγματοποιούνται μέσα και έξω από το σχολείο. Επιπλέον τα παιδιά έρχονται σε επαφή και συνεργάζονται με τη Τοπική Κοινωνία αφού επιλέγονται θέματα που αφορούν την τρέχουσα επικαιρότητα, την καθημερινή ζωή, τον σύγχρονο πολιτισμό, τα κοινωνικά προβλήματα και γενικά όλα όσα επηρεάζουν τη ζωή τους και πρέπει να αποτελούν πεδίο προβληματισμού γι’ αυτά, καθιστώντας έτσι τους μαθητές και τις μαθήτριες ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες. Μέσω των προβολών των ντοκιμαντέρ και των διαφανειών αλλά και της επίσκεψης στο πεδίο, τα παιδιά διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω στο αντικείμενο που μελετούν, οξύνεται η παρατηρητικότητα τους και αναπτύσσεται η κριτική τους σκέψη και μέσω της συγγραφής των άρθρων αποτυπώνουν στο χαρτί και κάνουν γνωστή και στους υπόλοιπους μαθητές και μαθήτριες την πραγματικότητα αλλά και τους προβληματισμούς και τις απόψεις τους πάνω σ’ αυτή. Τέλος, η δραστηριότητα αποτελεί μια ώθηση για τα παιδιά να συνεργάζονται, να δουλεύουν σε ομάδες και να προωθούν το πνεύμα της κοινωνικοποίησης αλλά και της υπευθυνότητας. Μέσα απ’ τη δημιουργία μιας εφημερίδας με περιβαλλοντικό περιεχόμενο αναπτύσσουν επίσης ερευνητική διάθεση, κριτική και δημιουργική σκέψη για την προσέγγιση και κατανόηση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων αλλά και ασκούνται στη μεθοδολογία της έρευνας. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά καθώς συνδράμουν στην ανάπτυξη του βιωματικού τρόπου μάθησης.

μια διδακτική πρόταση από τους Πανουργιά Δήμητρα, Στρατουδάκη Αικατερίνη και Μαυρίδη Θεόδωρο, εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία
More pages