μελέτη άρθρων και σύγκριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την πυρηνική ενέργεια


μελέτη άρθρων και σύγκριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την πυρηνική ενέργεια - atlaswikiμελέτη άρθρων και σύγκριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την πυρηνική ενέργεια - atlaswikiμελέτη άρθρων και σύγκριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την πυρηνική ενέργεια - atlaswiki

περιγραφή

Σ’ αυτήν την δραστηριότητα παρατίθενται στους μαθητές μια σειρά άρθρων από την τρέχουσα επικαιρότητα, γραμμένα σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Τα άρθρα έχουν ως θέμα την πυρηνική ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άλλοτε γίνεται σύγκριση μεταξύ τους, άλλοτε παρατίθενται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Το υλικό αυτό αποτελεί αφετηρία για μια συζήτηση μεταξύ των μαθητών. Ταυτόχρονα τα άρθρα συνοδεύονται και από ένα φύλλο εργασίας με διάφορες δραστηριότητες.

χρονική διάρκεια

2 διδακτικές ώρες

διδακτικό υλικό

 • άρθρα

1) μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Οι μορφές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι:

 • ο ήλιος - ηλιακή ενέργεια, με υποτομείς τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα, τα παθητικά ηλιακά συστήματα και τη φωτοβολταϊκή μετατροπή,
 • ο άνεμος - αιολική ενέργεια,
 • οι υδατοπτώσεις - υδραυλική ενέργεια, με περιορισμό στα μικρά υδροηλεκτρικά, ισχύος κάτω των 10 ΜW,
 • η γεωθερμία - γεωθερμική ενέργεια υψηλής και χαμηλής ενθαλπίας,
 • η βιομάζα - θερμική ή χημική ενέργεια με την παραγωγή βιοκαυσίμων, τη χρήση υπολειμμάτων δασικών εκμεταλλεύσεων και την αξιοποίηση βιομηχανικών αγροτικών (φυτικών και ζωικών) και αστικών αποβλήτων,
 • οι θάλασσες - ενέργεια κυμάτων, παλιρροϊκή ενέργεια και ενέργεια των ωκεανών από τη διαφορά θερμοκρασίας των νερών στην επιφάνεια και σε μεγάλο βάθος,
 • η εξοικονόμηση ενέργειας και η ορθολογική χρήση ενέργειας, που αποτελεί έμμεση ενεργειακή πηγή με μεγάλη, όμως, σημασία, αφού επιτυγχάνεται το ίδιο τελικό αποτέλεσμα με κατανάλωση μικρότερου ποσού ενέργειας και μάλιστα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

μελέτη άρθρων και σύγκριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την πυρηνική ενέργεια - atlaswiki

μελέτη άρθρων και σύγκριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την πυρηνική ενέργεια - atlaswiki
μελέτη άρθρων και σύγκριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την πυρηνική ενέργεια - atlaswiki

μελέτη άρθρων και σύγκριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την πυρηνική ενέργεια - atlaswiki

μελέτη άρθρων και σύγκριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την πυρηνική ενέργεια - atlaswiki

μελέτη άρθρων και σύγκριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την πυρηνική ενέργεια - atlaswiki

μελέτη άρθρων και σύγκριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την πυρηνική ενέργεια - atlaswiki

2) πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ΑΠΕ

2α) πλεονεκτήματα των ΑΠΕ

Τα κύρια πλεονεκτήματα των ΑΠΕ είναι τα εξής:

 • Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από τους εξαντλήσιμους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους.
 • Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο.
 • Είναι γεωγραφικά διεσπαρμένες και οδηγούν στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος, δίνοντας τη δυνατότητα να καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας τα συστήματα υποδομής και μειώνοντας τις απώλειες μεταφοράς ενέργειας.
 • Δίνουν τη δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης μορφής ενέργειας που είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του χρήστη (π.χ. ηλιακή ενέργεια για θερμότητα χαμηλών θερμοκρασιών έως αιολική ενέργεια για ηλεκτροπαραγωγή) , επιτυγχάνοντας ορθολογικότερη χρησιμοποίηση των ενεργειακών πόρων.
 • Έχουν συνήθως χαμηλό λειτουργικό κόστος, το οποίο επιπλέον δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα των τιμών των συμβατικών καυσίμων.
 • Οι εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης των ΑΠ Ε διατίθενται σε μικρά μεγέθη και έχουν μικρή διάρκεια κατασκευής, επιτρέποντας έτσι τη γρήγορη ανταπόκριση της προσφοράς προς τη ζήτηση ενέργειας, με επαναλαμβανόμενα συστήματα σε πολλές περιπτώσεις.
 • Οι επενδύσεις των ΑΠΕ είναι εντάσεως εργασίας, δημιουργώντας πολλές θέσεις εργασίας ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο.
 • Μπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις πυρήνα για την αναζωογόνηση οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένων περιοχών και πόλο για την τοπική ανάπτυξη, με την προώθηση επενδύσεων που στηρίζονται στη συμβολή των ΑΠΕ (π,χ. θερμοκηπιακές καλλιέργειες με γεωθερμική ενέργεια).
 • Είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και η αξιοποίησή τους είναι γενικά αποδεκτή από το κοινό.

2β) μειονεκτήματα των ΑΠΕ


Εκτός από τα παραπάνω πλεονεκτήματα οι ΑΠΕ παρουσιάζουν και ορισμένα χαρακτηριστικά που δυσχεραίνουν την αξιοποίηση και ταχεία ανάπτυξή τους:

 • Το διεσπαρμένο δυναμικό τους είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί σε μεγάλα μεγέθη ισχύος, να μεταφερθεί και να αποθηκευθεί.
 • Έχουν χαμηλή πυκνότητα ισχύος και ενέργειας και συνεπώς για μεγάλες ισχύεις απαιτούνται συχνά εκτεταμένες εγκαταστάσεις.
 • Παρουσιάζουν συχνά διακυμάνσεις στη διαθεσιμότητά τους που μπορεί να είναι μεγάλης διάρκειας απαιτώντας την εφεδρεία άλλων ενεργειακών πηγών ή γενικά δαπανηρές μεθόδους αποθήκευσης.
 • Η χαμηλή διαθεσιμότητά τους συνήθως οδηγεί σε χαμηλό συντελεστή χρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσής τους,
 • Το κόστος επένδυσης ανά μονάδα εγκατεστημένης ισχύος σε σύγκριση με τις σημερινές τιμές των συμβατικών καυσίμων είναι ακόμη υψηλό.

3) πυρηνική ενέργεια

oι πρώτοι σταθμοί πυρηνικής ενέργειας


Τα πρώτα εμπορικά εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη τις δεκαετίες του '50 και '60 όταν οι κίνδυνοι από τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας δεν ήταν ακόμα γνωστοί (σήμερα υπάρχουν περισσότερα από 120 πυρηνικά εργοστάσια στην Ευρώπη). Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '60 η πυρηνική ενέργεια είχε εξιδανικευτεί οπότε και αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε τα μειονεκτήματά της που για πολύ καιρό είχαν υποτιμηθεί ή συγκαλυφθεί. Παρά τις αντιδράσεις η κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων δεν σταμάτησε γιατί η πυρηνική ενέργεια παράγεται, σε μεγάλες ποσότητες, γρήγορα και με χαμηλό κόστος και δεν ρυπαίνει όσο τα ορυκτά καύσιμα.


γενικές αρχές λειτουργίας

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι αντιδραστήρων που χρησιμοποιούνται στα εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας είναι οι αντιδραστήρες συμπιεσμένου νερού και οι αντιδραστήρες ζέοντος νερού. Οι αρχές λειτουργίας τους είναι πραγματικά περίπλοκες. Οι αντιδραστήρες ενός πυρηνικού σταθμού χρησιμοποιούν ως καύσιμη ύλη ουράνιο και πλουτώνιο. Μία ράβδος πυρηνικού καύσιμου δίνει όση ενέργεια δίνουν 78 τόννοι κάρβουνο. Η καύση δεν γίνεται από την ένωση με το οξυγόνο, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες καύσιμες ύλες, αλλά η θερμότητα παράγεται από την σχάση των πυρήνων των ατόμων σε μια αλυσωτή αντίδραση. Το παραγόμενο προϊόν καύσης αποτελείται από ισότοπα του ουρανίου, τα περισσότερα από τα οποία είναι ραδιενεργά. Η παραγόμενη θερμότητα εκπέμπεται στο νερό το οποίο ατμοποιείται και μεταφερόμενο με σωλήνες σε έναν ψυκτήρα περιστρέφει τις τουρμπίνες. Στη συνέχεια μια γεννήτρια μετατρέπει την περιστροφική ενέργεια σε ηλεκτρική. Αυτές είναι, με λίγα λόγια, οι βασικές αρχές λειτουργίας.


συνολική ενεργειακή κατανάλωση

μελέτη άρθρων και σύγκριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την πυρηνική ενέργεια - atlaswiki

Σημείωση: Οι μονάδες αφορούν εκατομμύρια τόνους ισοδύναμης ενέργειας πετρελαίου (toe).

Σε ολόκληρο τον κόσμο λειτουργούν σήμερα 438 πυρηνικοί σταθμοί, που καλύπτουν το 16% της συνολικής ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια και το 83% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια των βιομηχανικών χωρών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι μια σημαντική πηγή ενέργειας, δεδομένου ότι είναι ανανεώσιμη πηγή και δεν μολύνει την ατμόσφαιρα. Εντούτοις, χρησιμοποιεί πολύτιμο έδαφος και, εν πάση περιπτώσει, ο αριθμός των κατάλληλων ποταμών είναι περιορισμένος. Είναι απίθανο ότι η υδροηλεκτρική ενέργεια θα μπορεί να παρέχειι περισσότερο από το 8% περίπου των ενεργειακών αναγκών μας στο μέλλον. Η παλιρροιακή ισχύς ακόμη περιορίζεται από τις γεωγραφικές συνθήκες.
Οι υπόλοιπες ανανεώσιμες πηγές ­ όπως η ηλιακή, η γεωθερμική και η αιολική, συνεισφέρουν μόνο μερικά τοις εκατό της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Επιπλέον, μερικές από αυτές είναι αναξιόπιστες (η αιολική και η ηλιακή) ή είναι διακοπτόμενες (παλιρροιακή) και σχετικά δαπανηρές. Και αν και η ενέργεια της ηλιοφάνειας, του αέρα, των κυμάτων και των παλιρροιών είναι αρκετή για να ικανοποιήσει τις ανάγκες μας εκατομμύρια χρόνια, η δυσκολία έγκειται στην εκμετάλλευση αυτών των πηγών σε μια χρησιμοποιήσιμη μορφή. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες, ο αέρας και οι ηλιακές πηγές συμβάλλουν λιγότερο από 0,5% της ενεργειακής παραγωγής μας.

Αυτή η ανάλυση αφήνει μόνο τον άνθρακα ως σημαντική πηγή ενέργειας για μερικούς αιώνες τουλάχιστον. Εντούτοις, ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με κάρβουνο, εκπέμπει περίπου 11 εκατομμύριο τόνους του διοξειδίου του άνθρακα κάθε έτος, καθώς επίσης και 1 εκατομμύριο τόνους τέφρας, 500.000 τόνους γύψου, 29.000 τόνους οξείδιο του αζώτουτ, 21.000 τόνους λάσπης, 16.000 τόνους διοξειδίου του θείου, 1000 τόνους σκόνης και μικρότερα ποσά άλλων χημικών ουσιών, όπως το ασβέστιο, το κάλιο, το τιτάνιο και το αρσενικό.

Μπορεί όμως η πυρηνική να παράσχει την ενέργεια που χρειαζόμαστε;

Παράγει ήδη περίπου το 20% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου 50% στην δυτική Ευρώπη και 80% στη Γαλλία. Είναι αξιόπιστη, έχοντας υψηλούς παράγοντες λειτουργίας ­ χαρακτηριστικά περισσότερο από 90% ­ με σχεδόν όλον τον υπόλοιπο χρόνο να ξοδεύεται στη προγραμματισμένη συντήρηση. Οι μακροπρόθεσμες δαπάνες της είναι παρόμοιες με εκείνους του άνθρακα. Έχει μικρή επιβλαβή επίδραση στο περιβάλλον και είναι ασφαλέστερη από όλες τις άλλες πηγές, εκτός από το φυσικό αέριο.

Η πυρηνική ενέργεια διαφέρει σε τούτο μόνο από άλλες πηγές ενέργειας: εκπέμπει πυρηνικές ακτινοβολίες. Το εσωτερικό ενός πυρηνικού αντιδραστήρα είναι ιδιαίτερα ραδιενεργό, και τα δαπανώμενα καύσιμα πρέπει να αφαιρούνται περιοδικά για την επανεπεξεργασία. Εντούτοις, οι τεχνικές για αυτό το θέμα αναπτύσσονται καλά και μπορούν να πραγματοποιηθούν ακίνδυνα. Οι σχετικά μικροί όγκοι των ιδιαίτερα ραδιενεργών υπολειμμάτων (πυρηνικά απόβλητα) αποθηκεύονται αρχικά επάνω από το έδαφος για αρκετές δεκαετίες, ώστε να επιτρέψουν στα βραχύβια ισότοπα να διασπαστούν (αποσυντεθούν), το υπόλοιπο όμως λιώνεται μέσα σε αδιαπέραστα κεραμικά μπλοκ, που περιβάλλονται σε ανοξείδωτα containers και που θάβονται βαθειά κάτω από το έδαφος, σε έναν σταθερό μη σεισμικό γεωλογικό σχηματισμό.

Είναι πράγματι τυχερό ότι, όπως οι άλλες σημαντικές πηγές ενέργειας εξαντλούνται ή αναγνωρίζονται σαν σοβαρά ρυπογόνες, μια νέα μορφή ενέργειας ­η πυρηνική ­ είναι προς διάθεση για να ικανοποιήσει τις ανάγκες μας.

Οι αντίπαλοι βέβαια της πυρηνικής ενέργειας ισχυρίζονται ότι τα ορυκτά καύσιμα έχουν αποδειχθεί άφθονα και λιγότερο ακριβά από την πυρηνική ενέργεια. Οι διαφορές στις εκτιμήσεις του κόστους διαφέρουν, επειδή οι έρευνες είναι αναπόφευκτα ελλιπείς. Επιπλέον, οι ποσότητες των ορυκτών καυσίμων, εξαρτώνται από πόσο είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε για την εξαγωγή τους.

Οι σχετικές δαπάνες είναι δύσκολο να υπολογιστούν επειδή οι πυρηνικές δαπάνες εξαρτώνται από τη διάρκεια ζωής του αντιδραστήρα, ο οποίος μπορεί να είναι περίπου 60 έτη. Το κόστος της πυρηνικής ενέργειας σχετικά με τα ορυκτά καύσιμα θα ήταν πολύ διαφορετικό εάν συμπεριληφθούν επίσης οι ρεαλιστικές εκτιμήσεις του κόστους της ρύπανσης και της αλλαγής του κλίματος. Βραχυπρόθεσμα, τα ορυκτά καύσιμα μπορούν να εμφανιστούν λιγότερο ακριβά, αλλά το μακροπρόθεσμο είναι το σημαντικότερο.

Πολλά από τα ενδεχομένως καταστρεπτικά αποτελέσματά του, αποδίδονται άμεσα στο διοξείδιο του άνθρακα, που εκπέμπεται όταν καίγονται τα ορυκτά καύσιμα. Εν τω μεταξύ, τα απόβλητα στα ορυκτά καύσιμα προκαλούν την όξινη βροχή, η οποία ήδη έχει επιπτώσεις στους ποταμούς, τις λίμνες και τα δάση. Ενώ μερικές χώρες μειώνουν τα επίπεδα της ρύπανσης, αυτό πρέπει να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι επομένως ουσιαστικό να αποβληθούν τα στερεά καύσιμα από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.

Όσον αφορά την αιολική και την ηλιακή ενέργεια, συνέβαλαν μόνο στο 0.15% της παγκόσμιας παραγωγής ενέργειας το 2000 και παραμορφώνουν μεγάλες περιοχές του εδάφους. Μην ξεχνάτε τις αντιδράσεις των κατοίκων των περιοχών, π.χ. στην Εύβοια, στις οποίες αποφασιζεται να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες. Είναι επίσης σχετικά ακριβές και πέντε φορές το ίδιο επικίνδυνες όσο και η πυρηνική ενέργεια όπως μετριέται από τους θανάτους από όλες τις αιτίες κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα ότι μπορούν να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες μας.

Αν και πολλοί νέοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με αέριο χτίζονται αυτήν την περίοδο, οι οποίοι εκπέμπουν μόνο το μισό του διοξειδίου του άνθρακα, από αυτούς τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με κάρβουνο, το πρόβλημα είναι ότι διαρρέουν μεθάνιο, το οποίο έχει μια "δυνατότητα παγκόσμιας θέρμανσης" περίπου 60 φορές αυτή του διοξειδίου του άνθρακα. Αυτά τα δύο αποτελέσματα ισορροπούνται περίπου, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αναμείνουμε καμία μείωση της παγκόσμιας θέρμανσης με τη μεταπήδηση από τον άνθρακα στο φυσικό αέριο. Ακόμα κι αν αυτή η επίδραση του μεθανίου παραμελείται, τότε εάν το αέριο αυξάνεται έως το 43.5% της συνολικής παραγωγής, ενώ ο άνθρακας μειώνεται έως το 2.5%, μπορούμε να αναμείνουμε τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα να μειωθούν κατά 10%. Αλλά εάν η χρήση της πυρηνικής ενέργειας ανέβει σε 43.5% εις βάρος του άνθρακα θα υπάρξει μια πτώση κατά 20% του διοξειδίου του άνθρακα.

Συνοψίζοντας:

Χρειαζόμαστε την πυρηνική ενέργεια; Προφανώς όχι, εάν το μόνο που φροντίζουμε είναι να έχουμε αρκετή ενέργεια για τα επόμενα 100-200 έτη, για να συνεχίσουμε τους τρέχοντες σπάταλους τρόπους της ζωής μας. Αλλά μετά πρέπει να καταβάλουμε την τιμή από την άποψη της ρύπανσης: οι αποστειρωμένες λίμνες και τα δάση που θα πεθάνουν, η αλλαγή του κλίματος και οι διεθνείς εντάσεις που θα δημιουργηθούν και για το τελευταίο ίχνος του πετρελαίου. Για να αποφύγουμε αυτές τις συνέπειες, τέτοια καύσιμα πρέπει να αντικατασταθούν από τις μη ρυπαντικές πηγές, και η μόνη ρεαλιστική δυνατότητα είναι η πυρηνική ενέργεια. Εάν φροντίζουμε για τη Γη, χρειαζόμαστε την πυρηνική ενέργεια.

μελέτη άρθρων και σύγκριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την πυρηνική ενέργεια - atlaswikiμελέτη άρθρων και σύγκριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την πυρηνική ενέργεια - atlaswikiμελέτη άρθρων και σύγκριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την πυρηνική ενέργεια - atlaswiki

 • φύλλο εργασίας

Αφού μελετηθούν και συζητηθούν τα άρθρα που σας δόθηκαν, απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Ποια από τις παραπάνω πηγές ενέργειας μπορεί να παράγει τα μεγαλύτερα μεγέθη ισχύος;

2. Πιστεύετε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αρκούν για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και αν όχι ποια πιστεύετε ότι είναι η λύση για την κάλυψη των αναγκών αυτών;

3. Ποια μορφή ενέργειας επιβαρύνει λιγότερο το περιβάλλον;

4. Παρ’ όλο που οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν εξαντλούνται ποτέ, πιστεύετε ότι βρίσκονται πάντα σε διαθεσιμότητα;

5. Επιλέξτε μια ανανεώσιμη μορφή ενέργειας και προσπαθήστε με δικά σας λόγια να περιγράψετε τη διαδικασια παραγωγής της. Μπορείτε να το παρουσιάσετε και σχηματικά.

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

Στη γνωστική διάσταση, μέσω της συζήτησης γίνεται σύγκριση και ταυτόχρονα ανάλυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της πυρηνικής ενέργειας και της παραγωγής ενέργειας με βάση το πετρέλαιο. Στη μεταγνωστική διάσταση, αναπτύσσεται μέσα από τη συζήτηση και την ανάλυση αυτών των μορφών παραγωγής ενέργειας η ικανότητα παρατήρησης και σύγκρισης διαφορετικών τρόπων παραγωγής ενέργειας, γίνεται κατανοητή η αλληλεπίδραση της επιστήμης και των επιτευμάτων της παραγωγής ενέργειας με την κοινωνία και με το περιβάλλον. Τέλος, αποκτιέται μια θετική στάση απέναντι σε κάθε νέα μορφή παραγωγής ενέργειας, καθώς συζητείται και αναλύεται χωρίς καμιά προκατάληψη.Όλα τα θέματα ξεκινούν από την ίδια βάση και απλά οι μαθητές συζητούν, βγάζουν συμπεράσματα, κρίνουν. Καλλιεργείται επομένως και η κριτική ικανότητα. Παράλληλα καλλιεργείται η ικανότητα επιχειρηματολογίας, ενώ υιοθετούνται και αναπτύσσονται τεχνικές συζήτησης.

μια διδακτική πρόταση από τη Δομνίκη Παναγιωτίδου,
την Ελευθερία Μυλοβιανού και τη Χριστίνα Προνινά

More pages