μελέτη και ανάλυση παραμυθιούThis is a featured page

«Το πράσινο εργοστάσιο»


παραμυθιΗ δραστηριότητα με παραμύθι, κατά την άποψή μου, θα προκαλέσει έκπληξη στους μαθητές αλλά ταυτόχρονα θα είναι μια ευχάριστη παύση που θα τους εξάψει την φαντασία πάνω στον αρχικό προβληματισμό. Το παραμύθι λέγεται «Το πράσινο εργοστάσιο». Οι μαθητές θα χωριστούν σε τρεις ομάδες και θα έχει η καθεμία ολόκληρο το παραμύθι φωτοτυπημένο μαζί με τα φύλλα εργασίας. Αφού δουλέψουν και συζητήσουν σε ομάδες, στη συνέχεια γίνεται συζήτηση μέσα στην τάξη παρουσιάζοντας κάθε ομάδα τις απόψεις της.
Μέσα από την κουβέντα πάνω στο παραμύθι τα παιδιά συζητούν για τον τρόπο που οι άνθρωποι επηρεάζουν την φύση, μέχρι ποιο σημείο εκμεταλλεύονται την φύση και το κατά πόσο η φύση και ο άνθρωπος βρίσκονται σε ισορροπία. Έτσι, βλέπουν πώς ο άνθρωπος και η επιστήμη αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον και πως αυτή η αλληλεπίδραση εκφράζεται μέσα από ένα απλό παραμύθι. Η δραστηριότητα θα διαρκέσει 60-90 λεπτά.
Φύλλο Εργασίας 1ης Ομάδας

•Τι παρατηρούν ο Αλέξανδρος και η Ηλέκτρα καθώς προχωρούν προς το δάσος;•Μαζί με το ελάφι, τα μικρά παιδιά τι συναντούν και βλέπουν;


•Τι είναι τελικά το πράσινο εργοστάσιο;


Φύλλο Εργασίας 2ης Ομάδας

•Τι είναι η χλωροφύλλη και σε τι χρησιμεύει;
•Πώς εξηγεί το ελάφι τον όρο «τροφική αλυσίδα»;
•Πώς βοηθούν τα ζώα να γίνουν πολλά τα φυτά;


Φύλλο Εργασίας 3ης Ομάδας

•Εάν διαταραχθεί η τροφική αλυσίδα, τι φαντάζεστε ότι μπορεί να συμβεί;
•Ποια είναι τα φυτοφάγα και ποια τα σαρκοφάγα ζώα;
•Οι πηγές που υπάρχουν στο δάσος σε τι χρησιμεύουν;
•Το δάσος μπορεί να μας δώσει ξύλο και χαρτί;;;
μια διδακτική πρόταση από την Παπαδημητρίου Παναγιώτα
και τον Δομουχτσή Νικόλαο


No user avatar
nikos_domis
Latest page update: made by nikos_domis , Dec 4 2013, 11:53 AM EST (about this update About This Update nikos_domis Moved from: δραστηριότητες για την τάξη - nikos_domis

No content added or deleted.

- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.