οργάνωση της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών: από τη θεωρία στην πράξη


Οι εργασίες για το μάθημα θα πρέπει να έχουν έκταση 5-10 σελίδες και να αποτελούνται από δύο μέρη:
Μέρος Α: Περιγράφετε αναλυτικά τις δραστηριότητες τις οποίες έχετε σχεδιάσει για τη διδασκαλία σας και παρουσιάζετε το διδακτικό υλικό που συνοδεύει την κάθε δραστηριότητα.
Μέρος Β: Περιγράφετε και σχολιάζετε την διδασκαλία που πραγματοποιήσατε στο δημοτικό σχολείο που επισκεφθήκατε. Εντοπίζετε τα σημεία εκείνα της διδασκαλίας σας που πραγματοποιήθηκαν όπως είχατε προβλέψει κατά το σχεδιασμό και εκείνα τα επεισόδια από τη διδασκαλία σας που εξελίχθηκαν διαφορετικά από τον αρχικό σας σχεδιασμό. Αιτιολογήστε και υποστηρίξτε με παραδείγματα από δράσεις και λόγια μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών τα επεισόδια από τη διδασκαλία σας που παρουσιάζονται σε αυτό το μέρος της εργασίας.

Μπορείτε να παραδώσετε τις εργασίες σας σε έντυπη μορφή την Τρίτη 24/1/2012 και την Τρίτη 31/1/2012 στο γραφείο 901 στις 11.00-13.00.

More pages