προβολή ταινίας για το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Προβολή ταινίας για το φαινόμενο του θερμοκηπίου - atlaswiki Προβολή ταινίας για το φαινόμενο του θερμοκηπίου - atlaswikiΠροβολή ταινίας για το φαινόμενο του θερμοκηπίου - atlaswiki

οδηγίες για τη διδασκαλία


Σε αυτήν την δραστηριότητα οι μαθητές/τριες πρόκειται να παρακολουθήσουν την κινηματογραφική ταινία ‘’Μετά Την Επόμενη Μέρα’’ του Ronlant Emerix, η οποία καταπιάνεται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις επιπτώσεις που φέρει αυτό στον κόσμο, μεταβάλλοντας σημαντικά τη σημερινή του εικόνα. Μάλιστα στην ταινία τονίζεται η πολυδιάστατη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, σχέση που χαρακτηρίζεται κυρίως από την αλαζονεία του ανθρώπου, καθώς θεωρεί τη φύση μία ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, με αποτέλεσμα την πρόκληση μη αναστρέψιμων οικολογικών καταστροφών. Επιπλέον, η ταινία αναδεικνύει και τη διαφορετική προσέγγιση του φαινομένου από τους πολιτική ηγεσία, τη στρατιωτική και την επιστημονική κοινότητα. Μετά την προβολή της ταινίας ο/η εκπαιδευτικός μοιράζει στα παιδιά, τα οποία έχουν χωριστεί σε ομάδες των 4 ατόμων, φύλλα εργασίας με ερωτήσεις βασισμένες στο περιεχόμενο της ταινίας και τα παιδιά αφού τα συμπληρώσουν καλούνται να συζητήσουν τις απαντήσεις τους στην τάξη.διδακτικό υλικό


Η ταινία: Μετά την επόμενη μέρα (2004) του Ronlant Emerix


Φύλλο εργασίας


Ομάδα συνεργασίας:………………………………..

[Σύμφωνα με τα όσα παρακολουθήσατε στην ταινία και μέσα στα πλαίσια της ομάδας σας συζητήστε και απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα και στη συνέχεια ανακοινώστε τις απαντήσεις σας στην υπόλοιπη τάξη.]

1.Πόσο σημαντικές θεωρείτε ότι είναι οι επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου πάνω στη γη;

2.Θεωρείτε ότι οι επιπτώσεις αυτές είναι αναστρέψιμες;

3.Πώς κρίνεται τη στάση της επιστημονικής κοινότητας απέναντι στον κίνδυνο που ελλοχεύει από το φαινόμενο του θερμοκηπίου;

4.Πώς κρίνεται τη σχέση-συνεργασία της πολιτικής-στρατιωτικής ηγεσίας με την επιστημονική κοινότητα;


  χρονική διάρκεια

  4 διδακτικές ώρες
  Συγκεκριμένα, 2 διδακτικές ώρες για την προβολή της ταινίας, 1 διδακτική ώρα για τη συμπλήρωση του φύλλου εργασίας και 1 διδακτική ώρα για συζήτηση μέσα στην τάξη των απαντήσεων.  δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται


  Γνωστικές: Τα παιδιά με την παρακολούθηση της ταινίας αντιλαμβάνονται τα αίτια που δημιούργησαν και κυρίως που συντέλεσαν στη μεγέθυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου αλλά και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που μπορεί αυτό να επιφέρει στη γη, ενώ έμμεσα αποκτούν και μία εικόνα του τρόπου με τον οποίο διεξάγουν έρευνες οι επιστήμονες.

  Μεταγνωστικές: Μέσω της ταινίας τα παιδιά σε μία δεύτερη φάση αντιλαμβάνονται τις αλληλεπιδράσεις ηθικού κυρίως χαρακτήρα μεταξύ της κοινωνίας και των αποφάσεων της πολιτικής, στρατιωτικής και επιστημονικής κοινότητας, ενώ συνειδητοποιούν και τη σπουδαιότητα που έχει η έγκαιρη κινητοποίηση των επιστημόνων για τη γνωστοποίηση όλων των παραμέτρων και τη λήψη ορθών αποφάσεων.

  Συναισθηματικές: Μέσα από τη χρήση ενός εναλλακτικού είδους αφήγησης, όπως είναι η προβολή κινηματογραφικής ταινίας, τα παιδιά μαθαίνουν για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και για τις φυσικές επιστήμες γενικότερα με έναν ενδιαφέροντα, διαφορετικό και ευχάριστο τρόπο.  διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

  Φυσική και Κινηματογράφος  χάρτης εννοιών

  προβολή ταινίας για το φαινόμενο του θερμοκηπίου - atlaswiki  μια διδακτική πρόταση από την Αρσενίδου Χαρίκλεια


  More pages