στου κωφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα


Στου κωφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα

[Untitled]μια δρστηριότητα για την παραγωγή του ήχου - atlaswikiΘέτοντας ως κεντρικό θέμα την έννοια του ήχου δημιουργούμε τρεις δραστηριότητες, οι οποίες θα πρέπει να εντάσσονται στο μάθημα της φυσικής καλύπτοντας όλες τις πτυχές της ενότητας. Ταυτόχρονα, θα προσπαθήσουμε, οι δραστηριότητες αυτές, να εμπλέκουν εκτός από το μάθημα της φυσικής και άλλα γνωστικά πλαίσια όπως το μάθημα των εικαστικών και της μουσικής, την θεατρολογία, το μάθημα της ιστορίας καθώς επίσης και της νεοελληνικής γλώσσας. Οι δραστηριότητες που θα δημιουργήσουμε δεν είναι ανεξάρτητες και αποκομμένες η μία από την άλλη, αλλά περιπλέκονται γύρω από το κεντρικό μας θέμα καλύπτοντας τις παρακάτω υποενότητες του ήχου:
· Πως παράγεται ο ήχος;
· Πως διαδίδεται;
· Το ΑφτίΔραστηριότητα 1η :

Στη πρώτη μας δραστηριότητα θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε στους μαθητές μας τους τρόπους με τους οποίους παράγεται ο ήχος. Συνθέτουμε με τα παιδιά αφίσες με την μέθοδο του κολάζ, οι οποίες θα απεικονίζουν αντικείμενα έμβια ή άβια που παράγουν ήχους. Χωρίζουμε τα παιδιά σε τέσσερις (4) ομάδες, και σε κάθε ομάδα δίνουμε από μία διαφορετική θεματική κατηγορία αντικειμένων σε σχέση με τον ήχο. Για παράδειγμα, η πρώτη ομάδα θα πρέπει να βρει και να συγκεντρώσει μουσικά όργανα (πχ κιθάρα, τύμπανα, μαράκες), η δεύτερη έμβιους οργανισμούς (πχ ζώα, πτηνά ), η τρίτη αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο σπίτι και αντικείμενα οικιακής χρήσης (πχ τηλεόραση, τηλέφωνο, κατσαρόλα) και η τέταρτη ομάδα αντικείμενα που παράγουν ήχους αλλά βρίσκονται εκτός σπιτιού (πχ αυτοκίνητα, γεωργικά μηχανήματα, συναγερμός). Σε κάθε ομάδα δίνουμε από ένα μεγάλο χαρτόνι, περιοδικά ή διαφημιστικά με εικόνες, μαρκαδόρους, κόλλα, ψαλίδια, καθώς επίσης και ένα φάκελο με έντυπο υλικό το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τον ήχο. Η αφίσα μπορεί εκτός από εικόνες με αντικείμενα που δημιουργούν ήχους, να περιλαμβάνει λεζάντες που θα επεξηγούν κάθε αντικείμενο που απεικονίζεται όπως και τμήματα από τα κείμενα με το υλικό που τους έχουμε δώσει. Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή της αφίσας, κάθε ομάδα παρουσιάζει στις υπόλοιπες ομάδες την αφίσα της, και αφού ολοκληρωθεί η παρουσίαση γίνεται μια συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο παράγονται οι ήχοι προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρώτη υποενότητα του μαθήματος. Η χρονική διάρκεια πραγματοποίησης της πρώτης δραστηριότητας εκτιμάται στις δύο (2) διδακτικές ώρες ( δηλαδή, δύο ώρες των 45 λεπτών). Η πρώτη ώρα θα χρησιμοποιηθεί για να κατασκευαστούν οι αφίσες και η δεύτερη για να γίνει η παρουσίαση αυτών και η συζήτηση με τα παιδιά.διδακτικό υλικό (φύλλο εργασίας):


θεματικές περιοχές που εμπλέκονται
: φυσικές επιστήμες, εικαστικά – αισθητική αγωγή


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται:
Τα παιδιά πρέπει να μπορέσουν να συνθέσουν ένα οπτικό μήνυμα και έπειτα να το μεταδώσουν στους συμμαθητές τους. Παράλληλα, καλλιεργείται ένα συνεργατικό πνεύμα και εξελίσσεται η λεκτική τους ικανότητα μέσω της προφορικής παρουσίασης.

Δραστηριότητα 2η :

Στη δεύτερη δραστηριότητα θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε την ενότητα του ήχου με μουσικοκινητικές δραστηριότητες. Αρχικά δίνουμε στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας που περιέχει ερωτήσεις σχετικά με την ενότητα του ήχου και στις οποίες πρέπει να απαντήσουν. Έπειτα, χρησιμοποιούμε την κασέτα του Μανώλη Φιλιππάκη ( περιλαμβάνεται μέσα στο CD) στην οποία οι μαθητές θα πρέπει να αυτοσχεδιάσουν και να συντονίσουν τους ήχους που ακούν με κινήσεις που ταιριάζουν στον κάθε ήχο. Τα παιδιά για την συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν θα χρειαστούν τίποτα παρά μόνο την φαντασία και την δημιουργικότητά τους. Ο χρόνος που απαιτείται για την υλοποίηση της δραστηριότητας αυτής υπολογίζεται δύο διδακτικές ώρες. Η πρώτη για να συμπληρωθεί το φύλλο εργασία και να γίνει μια συζήτηση πάνω στον ήχο, και η δεύτερη για να εφαρμοστεί το CD.
φύλλο εργασίας:

θεματικές περιοχές που εμπλέκονται: φυσικές επιστήμες, στοιχεία θεάτρου
δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται: με την δραστηριότητα αυτή τα παιδιά εξελίσσουν τις μουσικοκινητικές τους ικανότητες, υιοθετούν πολιτισμικά στοιχεία, αναπτύσσονται συναισθηματικά και μαθαίνουν πώς να δραματοποιούν τον ήχο. Οξύνουν την ικανότητα της παρατήρησης και της έκφρασης και ταυτόχρονα, αποκτούν επαφή με τον καθημερινό κόσμο αφού οι ήχοι που περιέχονται στο CD δεν είναι ήχοι άγνωστοι στα παιδιά αλλά που μπορούν να συναντήσουν στην καθημερινή ζωή.


Δραστηριότητα 3η :

Στην τρίτη δραστηριότητα θα επιχειρήσουμε μέσω ενός πειράματος να εξηγήσουμε στα παιδιά το πώς προσλαμβάνουμε τον ήχο μέσω των ακουστικών οργάνων μας (αυτιά). Χωρίζουμε τα παιδιά σε μικρές ομάδες των 3-4 ατόμων έτσι ώστε να γίνει ευκολότερα κατανοητό σε όλους. Σε κάθε ομάδα δίνουμε από έναν πλαστικό σωλήνα μήκους ενός περίπου μέτρου και μία μικρή μεταλλική ή ξύλινη ράβδο. Ζητούμε από τα παιδιά να εκτελέσουν το πείραμα και έπειτα να απαντήσουν τις ερωτήσεις στο φύλλο εργασίας . Για την ολοκλήρωση του πειράματος και συνεπώς της δραστηριότητας υπολογίζεται ότι θέλουμε περίπου μία διδακτική ώρα.


Φύλλο εργασίας
Ένα – ένα τα παιδιά κάθε ομάδας πάρτε τον πλαστικό σωλήνα και τοποθετήστε τις άκρες του τη μία στο ένα αυτί και την άλλη στο άλλο. Έπειτα ζητήστε από έναν συμμαθητή σας να χτυπήσει με την ράβδο τον σωλήνα σε διαφορετικά σημεία σε όλο το μήκος του.
  1. Τι παρατηρείτε;
…………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………....
  1. Τι γίνεται όταν ο συμμαθητής σας χτυπά τον σωλήνα ακριβώς στη μέση;
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………....
  1. Πότε ακούτε δυνατότερα από το δεξί αυτί και πότε από το αριστερό;
…………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………….…….
  1. Γιατί πιστεύετε ότι ο άνθρωπος έχει δύο αυτιά;
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
διδακτικό υλικό:

θεματικές περιοχές που εμπλέκονται : φυσικές επιστήμες και βιολογία
δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται: Ζητώντας από τα παιδιά να συνεργαστούν για να κάνουν ένα πείραμα καλλιεργούμε και αναπτύσσουμε την συνεργατική μάθηση. Τα παιδιά έρχονται σε άμεση επαφή με την έννοια του ήχου, μαθαίνουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται προκειμένου να καταφέρουν να φέρουν εις πέρας το πείραμα. Τα παιδιά επίσης πρέπει να απαντήσουν στο φύλλο εργασία γεγονός που συμβάλει στην καλλιέργεια της κριτική σκέψης, που είναι και το ζητούμενο των φυσικών επιστημών.μία διδακτική πρόταση από την Αθηνά Δανιηλίδου και τον Γρηγόριο Αζαριάδη


More pages