συζήτηση για την ιστορική εξέλιξη συσκευών καθημερινής χρήσης


συζήτηση για την ιστορική εξέλιξη συσκευών καθημερινής χρήσης - atlaswikiσυζήτηση για την ιστορική εξέλιξη συσκευών καθημερινής χρήσης - atlaswikiσυζήτηση για την ιστορική εξέλιξη συσκευών καθημερινής χρήσης - atlaswiki

περιγραφή

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει ορισμένα αποσπάσματα κειμένων για διάφορες συσκευές καθημερινής χρήσης. Τα αποσπάσματα αυτά είναι τόσο ιστορικά, όσο και ενημερωτικά και έχουν ως απώτερο στόχο την ενημέρωση των μαθητών σε σχέση με τα διάφορα τεχνολογικά επιτεύγματα του παρελθόντος και του παρόντος.

Στην αρχή λοιπόν χωρίζονται από μόνοι τους οι μαθητές σε τρεις ισάριθμες ομάδες. Σε κάθε ομάδα μοιράζεται ένα φύλλο εργασίας (ίδιο για όλες τις ομάδες), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα αποσπάσματα. Οι μαθητές, αφού διαβάσουν όλοι μαζί (σε κάθε ομάδα) προσεκτικά τα κείμενα, καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων, ανατρέχοντας, αν χρειαστεί, στα κείμενα που ήδη διάβασαν. Αφού, λοιπόν, γίνει η συμπλήρωση του φύλλου εργασίας, θα ακολουθήσει μια συζήτηση των μαθητών και του δασκάλου πάνω στις απαντήσεις που δόθηκαν, καθώς και μια αντιπαραβολή των απαντήσεων κάθε ομάδας. Τέλος, μπορεί ο εκπαιδευτικός να ζητήσει από τους μαθητές του να κάνουν ο κάθε ένας έναν χάρτη εννοιών που θα περιλαμβάνει ό,τι θεωρούν σημαντικότερο απ’ τη δραστηριότητα που πραγματοποίησαν.

χρονική διάρκεια

Για την επιτυχή έκβαση της δραστηριότητας και την αφομοίωσή της από τα παιδιά χρειάζονται δυο διδακτικές ώρες.

διδακτικό υλικό

Το διδακτικό υλικό για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελείται από αποσπάσματα κειμένων και ένα φύλλο εργασίας, τα οποία δίνονται στους μαθητές για να δουλέψουν μέσα στην τάξη.

  • αποσπάσματα κειμένων

συζήτηση για την ιστορική εξέλιξη συσκευών καθημερινής χρήσης - atlaswiki

συζήτηση για την ιστορική εξέλιξη συσκευών καθημερινής χρήσης - atlaswiki

συζήτηση για την ιστορική εξέλιξη συσκευών καθημερινής χρήσης - atlaswiki

  • φύλλο εργασίας

συζήτηση για την ιστορική εξέλιξη συσκευών καθημερινής χρήσης - atlaswiki

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

Πραγματοποιώντας οι μαθητές τη συγκεκριμένη δραστηριότητα καλλιεργούν ένα πλήθος δεξιοτήτων, όπως είναι η συνεργατικότητα, ο σεβασμός της γνώμης του άλλου, η παρατήρηση, η κριτική ικανότητα, η φαντασία και η διαύγεια της σκέψης. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε σωστά πληροφορημένους και ενημερωμένους πολίτες, γεγονός που βοηθά στην ολόπλευρη ανάπτυξη του πνεύματος. Έχοντας λοιπόν φροντίσει το υπόβαθρο των μελλοντικών μελών της κοινωνίας μας, έχουμε διασφαλίσει σημαντικά το μέλλον μας.

χάρτης εννοιών

συζήτηση για την ιστορική εξέλιξη συσκευών καθημερινής χρήσης - atlaswiki

More pages